Sitemap

 Planstrategi


       Samsø 2015 - status og tendenser


       Planlægning siden sidst


       Revision af kommuneplanen


       Samsø som Ø-kredsløb


       Destinationsudvikling


       Naturkvalitet


 Agenda 21


       Baggrund


       Mindskelse af miljøbelastningen


       Fremme af en bæredygtig udvikling og byomdannelse


       Fremme af biologisk mangfoldighed


       Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet


       Fremme af tværfagligt samspil mellem beslutninger


 Kommuneplan


       Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer


             Miljø og klima


             Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø


             Det åbne land og naturen


             Befolkningsstruktur


             Kulturværdier


             Erhverv


             Ferie og fritid


             Trafik


             Forsyning og tekniske anlæg


             Destinationsudvikling


             Ø-kredsløb


       Rammer for lokalplanlægningen


             Generelle rammer


             Specifikke rammer for Samsø Kommune


                   Forslag


                   Vedtaget


       Bilag


             Kortbilag


             Kulturværdier


       Miljøvurdering


             Miljøvurdering af hovedstruktur


             Miljøscreening af retningslinjer


             Miljøscreening af rammer


             Miljøscreening af ramme nr. 109-2140


    

 Lokalplaner


       Find lokalplan


       Hvad er lokalplaner og byplanvedtægter?


       Lokalplaners retsvirkninger


       Lokalplanprocessen trin for trin


       Lokalplaners forhold til den overordnede planlægning


       Servitutter


       Klagevejledning