Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Planstrategi
Samsø 2015 - status og tendenser Planlægning siden sidst Revision af kommuneplanen Samsø som Ø-kredsløb Destinationsudvikling Naturkvalitet
 

Hvad er en planstrategi?

Planstrategien er kommunernes optakt til udarbejdelse af den egentlige kommuneplan, som skal fornys eller revideres hvert fjerde år. I planstrategien fastlægger Kommunalbestyrelsen om Kommuneplanen skal fornyes i sin helhed eller om den skal gennemgå en tema-revision. Besluttes en tema-revision skal planstrategien udpege de temaer, der skal revideres. Af planstrategien skal også fremgå hvilke planer, der er vedtaget siden sidste kommuneplan herunder kommuneplanrammer og lokalplaner.

Som navnet peger på, er Planstrategien en overordnet plan og bruges ofte af Kommunalbestyrelser til at give et overblik over de kommende 12 års udviklingsplaner indenfor den fysiske planlægning for kommunen.  Planstrategiens indhold reguleres af Planloven mens statens interesser i kommuneplanlægningen meldes ud i publikationen "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen", der udgives som optakt til kommunernes arbejde med Planstrategien.

Kommunalbestyrelsens forslag til planstrategi skal i 8 ugers offentlig høring inden den kan vedtages efter behandling af høringssvar fra borgere, organisationer, nabokommuner, stat og regioner. 

Fravalg af miljøvurdering af Planstrategi 2015

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 har Samsø Kommune screenet forslag til Planstrategi 2015 i forhold til en vurdering af, om strategien skal miljøvurderes. Screeningen er foretaget på baggrund af lovbekendtgørelsens bilag 2.

Planstrategien vil med sit overordnede og strategiske sigte ikke komme til at fastlægge bindende rammer for fremtidige anlægstilladelser og vil som sådan ikke få et indhold, der kan have nogen indvirkning på miljøet. Samsø Kommune vurderer derfor, at Planstrategi 2015 ikke er omfattet § 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og at der derfor ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af strategien.

Klagevejledning 

Denne afgørelse kan i henhold til planlovens § 58 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klageberretiget er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer., jf. planlovens § 59, stk. 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra modtagelsen. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

 Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 Eventuelt sagsanlæg skal i henhold til lovens § 101, stk. 1, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

  

Links:


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk