Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 
Status Vedtaget 
Plannavn Kommuneplantillæg nr. 1 
Baggrund

Kommuneplantillægget er udarbejdet med baggrund i Samsø Kommunes ønske om at etablere en ny færgehavn for ruten mellem Samsø og Sjælland. Placeringen af en ny færgehavn er fastlagt til et område syd for Ballen ved Nørreskiftevej.

Beslutningen om etablering af en ny færgehavn har baggrund i, at sejltiden mellem Samsø og Sjælland ønskes reduceret i forhold til sejltiden for den eksisterende rute mellem Kolby Kås og Kalundborg. Med den nye rute ændres sejlafstand fra 22 sømil til 17 sømil, og sejltiden forkortes med ca. 35 minutter fra i dag at vare ca. 110 minutter til i fremtiden at vare ca. 75 minutter.

Samsø Kommune forventer, at den forbedrede infrastruktur med en ny færgehavn vil bidrage til en positiv erhvervsudvikling og vil tilføre flere arbejdspladser særligt inden for turismen og landbrugssektoren. Man regner med, at den forbedrede tilgængelighed vil føre flere feriegæster fra Sjælland og Sverige til Samsø. Desuden antages, at landbrugsvarer vil kunne afsættes nemmere på Sjælland, særligt i hovedstadsområdet. Kommunen forventer også forbedrede levevilkår for samsingerne gennem projektet, idet adgangsmulighederne til Sjællands kultur- og servicetilbud vil øges, og da det fremover vil være nemmere at bo på Samsø og pendle til et arbejde i f.eks. Kalundborg.

Etablering af en ny færgehavn ved Ballen vil desuden kræve en udbygning af vejnettet til og fra havnen, således, at det overordnede vejnet passer til trafikbelastningen til og fra færgehavnen. Samsø Kommune har i den forbindelse udarbejdet to forslag til vejprojekter, som skal knytte den kommende trafik til og fra færgehavnen til det eksisterende vejnet.

 
VVM-redegørelse

Da projektet er VVM-pligtigt skal der iht. § 11 g i Lov om planlægning udarbejdes en VVM-redegørelse og et kommuneplantillæg med retningslinjer for havneanlægget og for de vejanlæg, som skal ombygges på grund af færgetrafikken.

Der er i VVM-redegørelsen undersøgt to alternativer til såvel færgehavn som vejforløb.

Alternativerne for havnen omfatter layouts for enten indsejling fra øst-nordøst eller indsejling fra nord-nordøst. Der har i perioden for udarbejdelsen af VVM-redegørelsen været udbud på færgeruten og resultatet af udbuddet betyder, at der planlægges for havnelayoutet med indsejling fra nord-nordøst, som er vist som kommuneplantillæggets rammeområde 103.

Alternativerne for vejforløbene baserer sig på enten at udbygge det eksisterende vejnet eller at anlægge nye veje. Det ene alternativ omfatter en udvidelse af Nørreskiftevej over en strækning af 2 km samt udvidelse af Skolebakkevej, Trekanten og Brundby Hovedgade og omlægning af vejkryds i Brundby. Det andet alternativ omfatter en ny omfartsvej øst om Brundby og en ny forbindelsesvej mellem den nye færgehavn og Ballenvej. Alternativet, der omfatter en udvidelse af Nørreskiftevej samt udvidelse af eksisterende veje frem til og i Brundby, ligger til grund for nærværende kommuneplantillæg.

 
Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal kommuneplantillægget desuden ledsages af en miljøvurdering af planforslaget. Idet kravene til indholdet i miljøvurderingen og VVM-redegørelsen er næsten ens indgår miljøvurderingen af kommuneplantillægget i VVM-redegørelsen. VVM-redegørelsen kan læses i sin fulde længde på www.samsoe.dk. Redegørelsen indeholder et ikke-teknisk resumé, der er indeholdt i dette kommuneplantillæg som bilag. Det ikke-tekniske resume indeholder en beskrivelse af projektet og en miljøvurdering samt forslag til overvågningsprogram.

 
Forhold til anden planlægning

Statslige planer

Grundvandsinteresser

Området er omfattet af Vandplan 1.7 Århus Bugt og ligger inden for et område med almindelige drikkevandsinteresser (OD).

Generelt vurderes det, at anvendelse til erhvervsformål med havneerhverv i form af færgehavn og tekniske formål som trafikanlæg i form af vejareal ikke vil udgøre en risiko for grundvandsbeskyttelsen.

Kommuneplantillæget er i overensstemmelse med statens vandplaner.

Kystnærhedszonen

Områdets landareal ligger inden for kystnærhedszonen, som er omfattet af Planlovens bestemmelser om planlægning i kystområderne, herunder en vurdering af alle planer i kystnærhedszonen. De vandarealer, som landindvindes, vil overgå til landzone.

Planlægning i kystnærhedszonen

I henhold til § 5 b i Lov om planlægning må der kun planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.

Ønsket om at anlægge og etablere en ny færgehavn er valgt, da færgehavnen med en placering syd for Ballen som vist på lokalplankortet vil reducere sejltiden mellem Samsø og Sjælland væsentligt.  Funktionelt er der tale om færgehavn, hvorfor der kan planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet, jf. § 5 b, nr. 2 i Lov om planlægning. Det er vurderet, at færgehavnen planlægningsmæssigt er placeret på en geografisk og geologisk egnet lokalitet.

Samtidig indeholder planlovens § 5 b bestemmelse om, at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges. Lokalplanen åbner med færgehavnen op for offentlighedens adgang til kysten.

Bygge- og beskyttelseslinjer

Strandbeskyttelse

Havneanlæg, herunder anlæg af nye havne, er undtaget strandbeskyttelse, jf. Naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 4. Undtagelsen gælder for moler, kajer og øvrige konstruktioner. Området er derfor ikke omfattet af strandbeskyttelse og strandbeskyttelseslinje.

Naturbeskyttelseslovens § 20

Etablering af vejanlæg må ikke finde sted, før der er indhentet tilladelse i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 20, der omhandler offentlige anlæg i det åbne land, ved Samsø Kommune.

Fortidsmindebeskyttelse - Fredet gravhøj

Umiddelbart nord for området, på matr. nr. 7p Brundby By, Tranebjerg, er der en fredet gravhøj omfattet af Museumslovens § 29 e. Efter Naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1, må der ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra beskyttede fortidsminder. Mulighed for at meddele dispensation fra bestemmelsen kan ske i særlige tilfælde efter Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3.

Samsø Kommune er i dialog med Naturstyrelsen om ophævelse af beskyttelseszonen, hvad angår beskyttelseszonen inden for kommuneplantillæggets del af søterritoriet. Det er en forudsætning for realiseringen af færgehavnen, at beskyttelseszonen ophæves inden for området.

Fortidsmindebeskyttelse - Beskyttet dige

Syd for Nørreskiftevej ligger et beskyttet dige. Diget er omfattet af Museumslovens § 29 a.

Ændringer af diget forudsætter dispensation fra Samsø Kommune i henhold til Museumslovens § 29 j.

Miljø

Støjforhold

Kommuneplantillægget fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål med havneerhverv i form af færgehavn og til tekniske formål som trafikanlæg i form af vejareal.

Virksomhedsstøj

Virksomheder, der etablerer sig i området, må ikke påføre omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der er gældende i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om "Ekstern støj fra virksomheder". For erhvervs- og industriområder er grænseværdierne fastsat til 70/70/70 dB (dag/aften/nat).

Vejtrafikstøj

Ved anlæg eller udlæg af areal til nye veje eller ved udvidelse af eksisterende veje gælder, at det beregnede støjniveau ikke må overstige Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj, p.t. vejledning nr. 4/2007, Støj fra veje. For eksisterende helårsboliger er grænseværdien fastsat til Lden 58 dB.

Museumsloven

Landjord

Moesgård Museums arkivalske kontrol viser, at der ikke er registreret fortidsminder inden for området omfattet af kommuneplantillægget, men umiddelbart nord for området er der en fredet gravhøj. Det er ikke usandsynligt, at der i forbindelse med denne høj kan være en samtidig bebyggelse, sandsynligvis fra ældre Bronzealder ca. 1800-1000 f.Kr.
Ved ejendommen Tønnesminde er der registreret bopladsspor fra henholdsvis yngre stenalder, bronzealder, jernalder, vikingetid og middelalder.

Moesgård Museum anbefaler derfor, at der forud for jordarbejde foretages en prøveudgravning af lokalplanområdet.

Skulle der i øvrigt ved et kommende jordarbejde fremkomme et jordfast arkæologisk levn, skal arbejdet standses i det omfang de arkæologiske levn berøres, og museet skal underrettes (Museumslovens § 27). Museet vil da så hurtigt som muligt tage stilling til, om jordarbejdet kan fortsætte, eller om der skal foretages en arkæologisk undersøgelse.

Søterritoriet

Kulturstyrelsen anbefaler, at der forud for anlægsarbejder på søterritoriet foretages en fladedækkende seismisk opmåling af det berørte område, herunder analyse af de indkomne data.

Skulle der i øvrigt ved et kommende anlægsarbejde eller aktivitet på havbunden fremkomme spor af fortidsminder eller vrag, skal arbejdet standses i det omfang de marinarkæologiske levn berøres, og Kulturstyrelsen skal underrettes (Museumslovens § 28). Museet vil da så hurtigt som muligt tage stilling til, om anlægsarbejdet eller aktiviteten på havbunden kan fortsætte, eller om der skal foretages en marinarkæologisk undersøgelse.

Teknisk forsyning

Vandforsyning

Området vandforsynes fra SydSamsø Vandværk.

Spildevand

Området er ikke tilsluttet det offentlige kloaknet, da det i Spildevandsplan 2012-2016 for Samsø Kommune ligger uden for kloakoplandet i Ballen.

Varmeforsyning

Der er ikke tilslutningspligt til noget bestemt form for varmeforsyning.

Udløbsledning

Der befinder sig en udløbsledning i søterritoriet for projektet omkring Ballehage. Udløbsledningen er omfattet af Kabelbekendtgørelsen, der udlægger en beskyttelseszone på 200 m langs med og på hver side af ledningen. Rørledningen ejes af Samsø Spildevand.

 
Bemærkninger til retningslinjer

Formålet er at inddrage en del af søterritoriet og kysten til havneformål og at sikre den nødvendige vejadgang for færgetrafikken frem til overordnet vej, samt at dette sker under hensyn til de påpegede miljøkonsekvenser i VVM-redegørelsen.

Retningslinjerne for etablering af Ballen Færgehavn og vejanlæg på Samsø er fastlagt på baggrund af de gennemførte undersøgelser af miljøkonsekvenserne for omgivelserne, jf. VVM-redegørelsen og miljørapporten for Ballen Færgehavn med bilag og de efterfølgende sammenfatninger og vurderinger.

VVM-redegørelse og miljørapport for Ballen Færgehavn indeholder projektbeskrivelse og detailkort for både færgehavn og vejprojekter.

Retningslinjerne og den tilhørende VVM-redegørelse sikrer det planlægningsmæssige grundlag. Anlæggenes realisering forudsætter, at der meddeles en VVM-tilladelse henholdsvis en anlægstilladelse på baggrund af dette kommuneplantillæg og VVM-redegørelsen fra VVM-myndighederne Aarhus Kommune og Kystdirektoratet.

 
Retningslinjer

I Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Samsø Kommune optages følgende retningslinjer:

Der reserveres syd for Ballen et areal til at anlægge en færgehavn med kajanlæg, ydermoler, baglandsarealer og lignende, jf. rammekort for rammeområde 103. Anlægget skal i videst mulige omfang tilpasse sig kystlandskabet, kulturmiljøet og de bebyggelser m.v., som påvirkes.

Til trafikbetjening af færgehavnen reserveres der areal til ombygninger af det eksisterende vejnet i form af udvidelse af Nørreskiftevej og i form af udvidelse af vejareal frem til og gennem Brundby, jf. rammekort for rammeområde 104 og rammekort for rammeområde Brundby nr. 19-2110.

Genplantning af træer på vejarealer skal ske under hensyntagen til nødvendige oversigtsarealer efter principperne i de gældende vejregler.

 
Rammebestemmelser

Alle arealer ligger i det åbne land og i søterritoriet. Brundby er omfattet af rammeområde Brundby nr. 19-2110, hvor udvidelse af vejforløb kan ske inden for dette rammeområdets rammer.

Forslaget til kommuneplantillæg omhandler to nye rammeområder:

  • Rammeområde nr. 103, der udlægger rammer for et erhvervsområde med havneerhverv i form af færgehavn med tilhørende servicebygninger samt opmarch- og parkeringsarealer.
  • Rammeområde nr. 104, der udlægger rammer for tekniske anlæg som trafikanlæg i form af vejanlæg.

Afgrænsning af rammeområde 103 og 104 fremgår af rammekort.

 
Dato for offentliggørelse af forslag 26. oktober 2013 
Dato for vedtagelse 4. februar 2014 
Dato for ikrafttræden 6. februar 2014 
Høringen starter 26. oktober 2013 
Høringen slut 23. december 2013 
Rammekort jpg oversigtskort_kommuneplantillaeg_1.jpg (2188 KB) 
Bilag 1 pdf ballen_faergehavn_ikke_teknisk_11102013.pdf (1276 KB) 
Bilag 2 pdf sammenfattende_redegoerelse_til_kommuneplan_tillaeg_nr_1_og_lokalplan_78.pdf (61 KB) 
Gælder for hele kommunen? Nej 


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk