Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Kommuneplantillæg nr. 1 - Samsø Biogas

Status Vedtaget 
Plannavn Kommuneplantillæg nr. 1 - Samsø Biogas 
Baggrund

 Kommuneplanstillægget er udarbejdet med baggrund i Samsø Kommunes ønske om at etablere et Biogasanlæg på Trolleborgvej.

Samsø kommune har været Vedvarende Energi-ø siden 1997 – og producerer i dag mere vedvarende energi, end vi selv bruger. Derfor har Kommunalbestyrelsen besluttet at gå videre mod at blive en fossil-fri ø i 2030.
Det nye Biogasanlæg på Samsø bliver del af øens og kommunens vision og plan for at blive en Fossil fri ø i 2030. Biogas er absolut den mest omkostningseffektive måde at reduceret klimagas-udslip fra både landbrug og transportsektoren, jf. en række studier. Samtidig kan en lokal biogasproduktion skabe en række arbejdspladser og afledte forretningsområder som kan skabe bosætning på øen og forbedre øens image som turistdestination. Færgedriften er den største enkeltkilde til brug af fossile brændstoffer på øen.

Derfor indgår også den nye naturgas-drevne færge, som Samsø Kommune købte i 2015 i biogas-projektet. Færgen sejler i øjeblikket på flydende naturgas fra Rotterdam, som kan og bør erstattes med biogas produceret på Samsø for at øge uafhængighed af fossile brændstoffer.

Ved etablering af biogasanlæg på Trolleborgvej, vil opkøb /evt. en ekspropriation af nogle matrikler med jordstykker og gårde i lokalplansområdet være nødvendigt. Ligeledes skal der etableres en tilkørsel til området, som skal knyttes til den eksisterende Trolleborgvej.

 
VVM-redegørelse

 VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Formålet med en VVM-redegørelse er at sikre, at der gennemføres en vurdering af virkningerne på miljøet af biogasanlæggets anlægsarbejder, andre installationer eller arbejder samt andre indgreb i det naturlige miljø eller i landskabet. Herunder også indgreb, der tager sigte på udnyttelsen af ressourcer i undergrunden, når disse må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Endelig at sikre, at offentligheden inddrages som en vigtig del af beslutningsprocessen.

Da projektet er VVM-pligtigt skal der iht. §11g i Lov om planlægning udarbejdes en VVM-redegørelse.

Der er i VVM-redegørelsen undersøgt Biogasanlæggets påvirkning af området vurderes de miljøpåvirkninger, der kan forventes fra biogasanlægget, i anlægs- og driftsfasen. Endvidere vurderes de kumulative effekter, som disse påvirkninger kan give anledning til, i samspil med påvirkninger fra øvrige virksomheder i området. Der redegøres for forureningsbegrænsende tiltag, som indgår i biogasanlæggets opbygning og funktion samt for yderligere tiltag/afværgeforanstaltninger, som kan stilles som vilkår i miljøgodkendelsen for at undgå, eller mindske forurening.

 
Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal kommuneplantillægget desuden ledsages af en miljøvurdering af planforslaget. Formålet med en miljøvurdering af lokalplanen er at sikre, at miljøhensyn integreres i planen, og at planen hermed bedre fremmer en bæredygtig udvikling og sikrer et højt miljøbeskyttelsesniveau.
Kravene til VVM-redegørelsen og miljøvurderingen har store sammenfald, hvorfor miljøvurderingen af forslag til lokalplan integreres i VVM-redegørelsen for biogasanlægget. VVM-redegørelsen kan læses i sin fulde længde på www.samsoe.dk.

 
Forhold til anden planlægning

Grundvandsinteresser:
Anlægget ligger inden for et område, som i Regionplanen for Århus Amt er udpeget som et område med almindelige drikkevandsinteresser (OD).
Generelt vurderes det, at anvendelse til erhvervsformål, i form af Teknisk anlæg med tilhørende faciliteter, ikke vil udgøre en risiko for grundvandsbeskyttelsen.
Kommuneplanstillægget er i overensstemmelse med Statens Vandplaner.

Kystnærhedszonen:
Der er kystnærhedszone på hele Samsø. Områdets landareal ligger inden for kystnærhedszonen, som er omfattet af Planlovens bestemmelser om planlægning i kystområdet, herunder en vurdering af alle planer i kystnærhedszonen.

I henhold til §5b i Lov om planlægning må der kun planlægges for anlæg i landzonen, såfremt der er en særlig planlægningsmæssige eller funktionel begrundelse for kystnært lokalisering.

Lokaliteten udmærker sig ved at være i direkte tilknytning til det overordnede vejnet. Størstedelen af Samsøs husdyrbrug er placeret indenfor en radius af få kilometer. Den nærmeste nabo er Trolleborg konservesfabrik, der er potentiel aftager af gas og potentiel leverandør af procesvarme og input til biogasprocessen.


Bygge- og beskyttelseslinjer:
Fortidsmindebeskyttelse-fredet gravhøj:
Nord og syd for området findes der fredede gravhøje omfattet af Museumsloven §29 e. Efter Naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1, må der ikke foretages ændringer af tilstanden af arealet inden for 100 meter fra beskyttede fortidsminde.

Naturbeskyttelsesloven §20:
Etablering af vejanlæg må ikke finde sted, før der er indhentet tilladelse i henhold til Naturbeskyttelsesloven §20, der omhandler offentlige anlæg i det åbne land, ved Samsø kommune. Ligeledes skal placeringen tage hensyn til områdets landskabelige værdier.

Miljø:

Støjforhold:
Kommuneplantillægget fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål med et teknisk anlæg i form af et biogasanlæg med tilhørende faciliteter, inkl. et besøgscenter.

Virksomhedsstøj:
Virksomheder, der etablerer sig i området, må ikke påføre omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der er gældende i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 /1984 om ”Ekstern støj for virksomheder”, her gælder der forskellige vejledende grænseværdier for dagperioden, aftenperioden og natten. Biogasanlægget hører under erhvervs-og industriområder og her er grænseværdierne fastsat til 70/70/70dB.

 

Museumsloven:

Moesgaard museum i Århusstyrer arkivalske kontrol og den viser, at der ikke er registeret fortidsminder inden for området omfattet af kommuneplantillægget. Der er registreret fortidsminder nord og syd for området, disse fortidsminder kommer ikke til at have nogen påvirkning for Biogasanlægget. Disse skal dog tilgodeses så deres visuelle indblik bevares.

Der er ansøgt om dispensation til at nedlægge en del af et beskyttet jord/stendige i lokalplansområdet og der vil blive foretaget arkæologiske undersøgelser af området for byggeri.

Teknisk forsyning:


Vandforsyning:
Området vandforsynes fra SydSamsø Vandværk.

Spildevand:
Tilslutningen fremgår af den gældende spildevandsplan.

Varmeforsyning:
Varmeforsyningen sker fra egen varmeforsyning i form af procesgas, flis eller varmepumper.

 
Bemærkninger til retningslinjer

Formålet er at etablere et Biogasanlæg med tilhørende faciliteter, og sikre den nødvendige tilkørsel til området, dette skal ske under hensyn til de påpegede miljøkonsekvenser i VVM-redegørelsen.

Retningslinjerne for etablering af Biogasanlægget samt tilkørsel til området, er fastlagt på baggrund af de gennemførte undersøgelser af miljøkonsekvenserne for omgivelserne, jf. VVM-redegørelsen og miljørapporten for Biogasanlægget med bilag og de efterfølgende sammenfatninger og vurderinger.

Retningslinjerne og den tilhørende VVM-redegørelse skal sikre det planlægningsmæssige grundlag. Anlæggets realisering forudsætter, at der meddeles en anlægstilladelse på baggrund af dette kommuneplanstillæg og VVM-redegørelsen fra VVM-myndigheden Aarhus Kommune.

 
Retningslinjer

I tillæg nr. 1 - for Samsø Biogas til Kommuneplan 2017-2029 for Samsø Kommune optages følgende retningslinjer:

Anlægget skal i videst muligt omfang tilpasses til det eksisterende landskab med hensyn til det landskabelige og det visuelle udtryk.

Endvidere ændres afgrænsningen for retningslinjerne kirkeindsigtsområde og skovrejsning uønsket således, at lokalplanområdet ikke længere er omfattet af disse.

 
Rammebestemmelser

Arealet ligger i åbent land mellem Kolby og Permelille. Området er omfattet af rammeområde nr. 112-8150, hvor etablering af et Biogasanlæg kan ske inden for dette rammeområde.

 
Dato for offentliggørelse af forslag 4. september 2017 
Dato for vedtagelse 12. december 2017 
Dato for ikrafttræden 5. februar 2018 
Høringen starter 4. september 2017 
Høringen slut 30. oktober 2017 
Gælder for hele kommunen? Nej 
VVMREDEG Kommuneplantillæg med VVM 


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk