Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 
Status Forslag 
Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 
Baggrund

Kommuneplantillægget er udarbejdet med baggrund i et ønske, om at ændre anvendelsen af ejendommene Strandvejen 10-12 i Ballen fra boligformål til blandet bolig og erhverv.

Strandlyst har i en årrække været drevet som Bed & Breakfast i tilknytning til bolig, men inden for de senere år har anvendelsen ændret karakter i retning af badehotel med restaurant og naturligt tilknyttede aktiviteter som wellness, konferencer, fester mv..

En planlægning skal sikre området en mere erhvervspræget anvendelse samt - af nabomæssige hensyn - fastlægge rammer for omfanget af relaterede udendørs aktiviteter, der periodisk finder sted i turistsæsonen.

I 2011 blev der udarbejdet og vedtaget en lokalplan for Strandlyst Hotel & Restaurant. Lokalplanen er imidlertid blevet underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet grundet uoverensstemmelse med kommuneplanen. Samsø Kommune ønsker derfor at gennemføre en fornyet planproces.

En ny lokalplan skal fastlægge områdets anvendelse til hotel-, konference- og restaurationsvirksomhed samt boliger. Det er endvidere hensigten, at der i planen fastlægges konkrete bestemmelser omkring antallet af udendørs arrangementer - fx bryllupper og salgsarrangementer o.l. - samt parkering og vejbetjening.

 

 
Miljøvurdering

Som følge af Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal bl.a. kommune- og lokalplaner, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes. Som følge af en screening af planerne efter lovens § 3 vurderes det, at de miljømæssige konsekvenser som følge af planernes gennemførelse er af en sådan karakter, at udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering ikke er nødvendig.

 
Forhold til anden planlægning

Statslige planer

Grundvandsinteresser

Området er omfattet af Vandplan 1.7 Aarhus Bugt og ligger inden for et område med almindelige drikkevandsinteresser.

Det vurderes, at den planlagte anvendelse til balndet bolig og erhverv ikke vil udgøre en risiko for grundvandsbeskyttelsen.

Natura 2000

Lokalplanområdet ligger ca. 5 km fra nærmeste Natura 2000-område - Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede. Det er Kommunens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-området væsentligt eller medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Kommuneplantillægget er således i overensstemmelse med statens vand- og naturplaner.

Kystnærhedszonen

Lokalplanområdet grænser op til kysten mod Kattegat og ligger dermed inden for kystnærhedszonen, som er omfattet af Planlovens bestemmelser om planlægning i kystområderne, herunder en vurdering af alle lokalplaner i kystnærhedszonen.

Hvis ny bebyggelse og anlæg vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen, og hvis bebyggelsen afviger væsentligt i højde og omfang fra den eksisterende bebyggelse i området samt overstiger en bygningshøjde på 8,5 meter skal der gives en begrundelse herfor.

Der er en meget begrænset restrummelighed i planområdet, hvorfor nybyggeri vil begrænse sig til erstatningsbyggeri samt mindre om- og tilbygninger. Samlet set muliggør planlægningen kun etablering af bebyggelse i normalt omfang for åben-lav bebyggelse (30 %) samt med en maks. bygningshøjde på 8,5 meter. På den baggrund er det Kommunalbestyrelsens vurdering, at den planlagte anvendelse af området ikke vil påvirke kystlandskabet på negativ vis, selvom området er delvist synligt fra kysten.

Ved planlægning for anlæg i landzone, skal der endvidere gives en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering samt turistpolitiske overvejelser. Baggrunden herfor er, at sikre offentlighedens adgang til kysten, samt at tage hensyn til de landskabelige interesser.

Strandlyst ligger ca. 100 m fra kysten i eksisterende bygninger og ændrer eller begrænser ikke offentlighedens adgang til kysten. Lokalplanområdets anvendelse som badehotel forudsætter naturligt, at der er let adgang til vandet. Efterspørgslen på overnatningsmuligheder i turistsæsonen er meget stor på Samsø, og ofte er hotellerne fuldt bookede i lange perioder. På den baggrund er det Samsø Kommunes vurdering, at der generelt er et behov for at styrke udbuddet af sengepladser. Lokalplanen for Strandlyst imødekommer dette behov og er samtidig i tråd med Samsø Kommunes turistpolitiske målsætning for ferie- og fritidsanlæg.

Bygge- og beskyttelseslinjer

Fortidsmindebeskyttelse

Nordøst for planområdet findes et fredet fortidsminde. Fortidsmindet er fredet iht. Naturbeskyttelseslovens § 18, hvor beskyttelseszonen på 100 meter rækker ind i planområdet. Der må ikke foretages tilstandsændringer inden for beskyttelseslinien om fredede fortidsminder, uden forudgående dispensation fra Samsø Kommune.

Etablering af parkering, bebyggelse mv. inden for beskyttelseszonen forudsætter, at der indhentes dispensation for disse forhold fra Samsø Kommune.

Miljø

Støjforhold

Lokalplanområdets anvendelse til hotel- og restaurationsformål kan kun ske under forudsætning af, at funktionerne ikke påfører omgivelserne - i dette tilfælde et boligområde - et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der er angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om "Ekstern støj fra virksomheder".

Grænseværdierne fastsættes i forhold til selve lokalplanområdet og i forhold til naboområderne, afhængigt af disse områders nuværende og planlagte anvendelse. Værdierne angiver det maksimale støjniveau, som virksomheden skal overholde såvel inden for lokalplanområdet som i skel til naboområder. Både internt i området og i naboområdet er grænseværdierne fastsat til 45/40/35 dB (dag/aften/nat).

Støj fra områdets funktioner vil overvejende være relateret til gæstetrafik samt daglig brug af de udendørs faciliteter - terrasse, pool osv. Hertil kommer, at der lejlighedsvist - begrænset til et vist antal dage om året - afholdes udendørs aktiviteter i form af fx bryllupper, salgsarrangementer og evt. mindre musikarrangementer i festivalugen.

Der kan afholdes 2 arrangementer pr. måned uden for højsæsonen (uge 25-32), med undtagelse af juni og august hvor der kan afholdes 1 arrangement pr. måned. Definitionen på et arrangement er max. 4 dage inkl. op- og nedtagning af telt. Arrangementerne er - på lige fod med hotellets øvrige aktiviteter - omfattet af støjgrænserne for erhvervsvirksomheder. Såfremt Strandlyst Hotel & Relax på forhånd er klar over, at et givet arrangement vil støje mere, skal der søges særskilt tillladelse hertil. Dette gælder fx udendørs musikarrangementer, som kun kan afvikles med forudgående særskilt tilladelse fra politiet og kommunen.

Med udgangspunkt i ovennævnte vurderes det, at den planlagte anvendelse af området ikke vil give anledning til overskridelser af de generelle vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj.

Forurening

Samsø Kommune er ikke bekendt med, at der findes forurenet jord i området. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde inden for området konstateres tegn på jordforurening, skal kommunens miljøafdeling kontaktes.

Museumsloven

Anlægsarbejder inden for planområdet må ikke ske uden orientering af museumsmyndighederne, jævnfør kapitel 8 i Museumsloven. Området er ikke undersøgt af museumsmyndighederne inden planernes endelige vedtagelse.

Bygherre skal være opmærksom på, at hvis der i forbindelse med anlægsarbejde i området påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. Museumsloven § 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og det lokale museum adviseres.

 
Dato for offentliggørelse af forslag 17. december 2013 
Høringen starter 23. januar 2014 
Høringen slut 20. marts 2014 
Gælder for hele kommunen? Nej 


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk