Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Fossilfri Ø - på cykel > Trafikregulering i landsbyerne > Stier på Samsø > Vandreruter > Bustrafikken > Havne > Færgefart > Lystbådehavne > Flytrafik > Redningshelikoptere og sygetransport > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Stier på Samsø

Alle må færdes på markveje og stier gennem det åbne land til fods eller på cykel. Det giver mulighed for at komme helt tæt på Samsøs natur og følge årstidernes skiften på landbrugets jorde. Det er ikke tilladt at nedlægge eller omlægge veje og stier uden at spørge kommunen først.

For at sikre fortsat adgang til det åbne land ønsker Samsø Kommune at samarbejde med landbruget og Danmarks Naturfredningsforening om at kortlægge markveje og stier på øen. Kortlægningen vil kunne danne udgangspunkt for en egentlig kommunal stiplanlægning. En forudsætning for en stiplan er et konstruktivt samarbejde mellem interessenterne og økonomisk støtte fra staten, EU eller private fonde.

De allerede kortlagte stiforbindelser viser, at det allerede i dag er muligt at gå det meste af Samsø rundt langs kysten. Der mangler "kun" ca. 22 kilometer ud af de ca. 82 kilometer omkring Samsø.

En markeret sti Samsø rundt har stor rekreativ værdi og potentiale for at tiltrække flere friluftsgæster.

I en kommunal stiplanlægning kan der blive sat fokus på adgangen til kulturminder i landskabet, f.eks. mindesten, gravhøje ol. Ligesom adgangen til forskellige landskabstyper kan sikres - f.eks. sydøens unikke herregårdslandskab, svært tilgængelige kyststrækninger, strandenge, overdrev og det moderne landbrugslandskab.

Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden:

  • undersøge mulighederne for realiseringen af en stiforbindelse Samsø rundt.
  • søge økonomisk støtte fra staten, EU eller private fonde.
  • i samarbejde med diverse interessenter kortlægge markveje og stier på øen.
  • udarbejde en kommunal stiplan.
  • arbejde for at understøtte friluftslivet ved udbygning eller forbedring af cykel- og vandrerutenettet, samt etablering af støttepunkter.
  • arbejde for at udvide cykelstinettet på hele øen.
  • indtænke ridestier i arbejdet med en stiplan
  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk