Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Lokal Agenda 21 > Klimatilpasning > Risikokortlægning > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Risikokortlægning

Baggrund og formål

Stigende havvandstand og ændret kraftige nedbørsmønstre vil medføre, at der kommer flere og kraftigere oversvømmelser med store gener og økonomiske tab. Naturstyrelsen har derfor igangsat en national indsats for klimatilpasning, og som et led i denne skal alle danske kommuner have udarbejdet en handleplan for klimatilpasning inden udgangen af 2013. Nærværende analyse er et led i denne proces og klarlægger sandsynlighed og risiko for oversvømmelse i hele Samsø Kommune, og estimerer endvidere en egentlig økonomisk konsekvens ved oversvømmelse. Fremtidig byudvikling og nuværende arealanvendelse i kommunen kan blive påvirket af klimaændringer, hvorfor en vurdering af konsekvenserne af fremtidige havvandstandstigninger og øget nedbør er særlig aktuel.
Formålet med denne undersøgelse er at få et overblik over de mest kritiske områder i forhold til oversvømmelser i Samsø Kommune ved at sammenholde oversvømmelsesberegninger med værdien af de områder, der berøres/skades. Derved kan der opstilles et risikobillede for kommunen, hvor alle hensyn er vægtet efter et ensartet princip (økonomisk skadesværdi som sandsynlig skadesværdi i den periode man ser på).
Data for det nuværende klima og højvande baseres på statistik fra Dansk Meteorologisk Institut (DMI) og Kystdirektoratet (KD).
For fremtidige situationer baseres undersøgelsen på IPCCs udviklingsscenarie, SRES A1B, som anbefalet af Klima og Energiministeriet. Se beskrivelser på Klima- og Energiministeriets klimaportal: www.klimatilpasning.dk.

 

Anvendte oversvømmelsesscenarier

Stormflod

Det fremtidige niveau for højvandshændelser vil være omtrent det samme som i dag. Der forventes ikke en betydende ændring af de enkelte hændelser som følge af klimaændringerne. Den resulterende vandstandskote vil dog øges i takt med det stigende havvandsspejl.
DMI vurderer, på baggrund af den hidtidige forskning, at klimaændringerne kan få havniveauet omkring Danmark til at stige mellem 0,3 og 1 m i dette århundrede. Da landhævning og vind også spiller ind, vil det betyde, at den oplevede vandstand kan stige mellem 0,1 og 1,2 meter afhængig af hvor i landet, man befinder sig.

På det nuværende videnskabelige grundlag kan DMI ikke angive en øvre grænse for vandstandsstigninger langs de danske kyster. DMI anbefaler derfor, at muligheden for endnu højere stigninger inddrages i risikovurderinger. (http://www.klimatilpasning.dk/viden-om/klima/klimaaendringeridanmark/%C3%A6ndringer-i-havniveau.aspx
På ovenstående grundlag vurderes det relevant at undersøge situationen ved en fremtidig vandstandsstigning på 100 cm i 2112.
KMS har angivet den absolutte landhævning på Samsø til 1,3 mm/år (DTU Space 2012). Over en 100 årig periode vil dette resultere i en landhævning på 13 cm, som vil modvirke effekten af det stigende havvandspejl. Den relative ændring i havvandstanden vil således udgøre 87 cm ved en vandstandsstigning på 100 cm.

Gentagelsesperiode

Vandstandsscenarie 2012

Vandstandsscenarie 2112

100 år            

174cm           

261cm

Data for stomflod fra Ballen Havn fremgår af nedenstående link: http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/10852/25/00_hojvandsstatistik_2007(1)(1).pdf
I sandsynlighedsberegningerne til brug for risikokortlægningen indgår 100 års stormflod i 2012 og 100 års stormflod i 2112. 

 

Skybrud (Skybrudskort®)
For oversvømmelsesberegningerne af ekstrem regn (skybrud) er i lighed med stormflodsscenarierne anvendt scenarier for en 100 års hændelse i 2012 og 100 års hændelse i 2112.

Gentagelsesperiode

Skybrudsscenarie 2012

Skybrudsscenarie 2112

100 år            

77mm            

112mm

Data fra Skybrudskort® for Region Midt er anvendt. De anvendte nedbørshændelser baseres på tilsvarende risikokortlægninger udført for Aarhus Kommune i efteråret 2011, hvortil der udarbejdedes fremskrivninger af en række klimascenarier.
Det bemærkes, at der ved analyserne på Samsø er valgt, for både stormflod og skybrud, kun at arbejde med 100 års scenarier. Denne løsning giver et mere enkelt billede af klimascenarierne, men også et lidt mere unuanceret billede i forhold til de hændelser, der indtræder oftere som f.eks. en 20 års hændelse. Flere scenarier ville give et mere klart billede af, hvor ofte de mest udsatte områder kan forventes at blive oversvømmet, hvor det producerede giver et klart billede af en bestemt situation. Men en 100 års hændelse er omvendt også den situation flere danske samfunds-økonomiske studier har vist bedst kan betale sig at tilpasse sig til i forhold til cost/benefit.

 

Metode
En kortlægning af risiko giver et kommunalt overblik over steder med størst reel risiko målt som økonomiske konsekvenser, så klimatilpasningen kan prioriteres økonomisk optimalt.
I det følgende beskrives den anvende analysemetode for kortlægning af oversvømmelsesrisikoen i Samsø Kommune.

Beregning af risiko

Risikovurderingen er bygget op omkring følgende hovedaktiviteter:
Opgørelse af forventede klimaændringer og statistik for ekstreme situationer

 1. Beregning og kortlægning af alle oversvømmelseshændelser fra havet samt ekstremregn, der oversvømmer kloakkerne og strømmer på overfladen og samler sig i lavninger eller som egentlige strømningsveje på terræn ved forskellige situationer i dag og i fremtiden.
 2. Beregning og kortlægning af sandsynlighed for ovenstående scenarier.
 3. Beregning og kortlægning af skadesomkostningsværdi af alle områder som evt. kan rammes af oversvømmelse.
 4. Beregning og kortlægning af risiko (findes ved at gange sandsynligheden for oversvømmelse med værdien/skadesomkostningen af en oversvømmelse). 

 

Figur 1 - Figuren illustrerer, hvordan 3 forskellige hændelsestyper og deres hyppighed kan sammenfattes til sandsynlighed, som sammen med værdien giver et billede af risikoen for oversvømmelse på celleniveau.

 

Kortlægning

Der er i analysen fremstillet 4 typer temakort; hændelser (Skybrudskort® og havvandstand), sandsynlighed, værdi samt risiko. Hændelseskort viser den konkrete arealmæssige udbredelse, mens der anvendes cellekort for de 3 øvrige typer. 
Inddelingen i 100x100 m celler gør det muligt at regne på værdien af den enkelte celle og efterfølgende udtrykke dette i farveskalaer.

Værdisætning

Skadesomkostningerne ved oversvømmelse, benævnt værdi, er værdisat med værdier fra 0,1 til 10 efter vurdering af skadesomkostningsværdi ved oversvømmelse. Således er eksempelvis skadesomkostningerne ved oversvømmelse af et parcelhus vurderet som værdien 8, mens landbrugsjord er tildelt værdien 0,1. De enkelte arealanvendelser opgøres pr. m2. En celles værdi udregnes på baggrund af sammensætning af arealanvendelse inden for cellen. Vægtningen omfatter følgende temaer: 

Bebyggelse

Industri og handel

m2

10

 

Boliger

m2

8

 

Sommerhuse

m2

4

 

Offentlig service

m2

9

 

Fredede bygninger o. lign.

m2

8

Forsyning

Renseanlæg

m2

10

 

Fjernvarmeværk

 Antal

+0,25 til øvrig cellescore

 

Energiforsyningsanlæg

 Antal

+0,25 til øvrig cellescore 

 

Vandforsyningsboring

Antal

+0,25 til øvrig cellescore

Anlæg

Veje

m2

6

 

Lufthavn

m2

7

 

Affaldsdeponier

m2

6

 

Vindmøller

m2

+0,1 til øvrig cellescore

Landbrug

Alle landbrugsarealer

m2

0.2

Kulturarv

Fortidsminder

m2

2

 

Kirkegård

m2

2

Natur

§3 områder

m2

0.1

 

Skov

m2

0.2

 

Sportsanlæg

m2

0.1

 

Rørlagt vandløb

Tilstede

+0,1 til øvrig cellescore

Vægtningen er defineret efter dialog med Samsø Kommune.

 

Datagrundlag og databehandling
Samsø Kommune har stillet en række GIS-temalag til rådighed for projektet. Dette materiale er gennemgået og sammenstillet til temakort for hele kommunen.
Estimaterne af udbredelsen af ekstremnedbør er baseret på COWIs Skybrudskort®. Det skal bemærkes, at denne kortlægning indeholder differentieret beregninger for nedbør (lavninger) for henholdsvis by- og landområder, idet der i byerne findes langt større befæstede og kloakerede arealer.
Alle GIS-temalag og kort er beregnet og fremstillet i koordinatsystemet Euref89 UTM zone 32.

 

Resultater
Resultaterne af analysen præsenteres og beskrives i det følgende opdelt i hændelser, sandsynlighed, skadesomkostningsværdi og risiko.

Læsning af kort

Hver type kort har sin egen farveskala, sådan at det er enkelt at adskille dem fra hinanden (se f.eks. Figur 1). Fælles for skalaerne er, at den røde farve gengiver højeste sandsynlighed, skadesomkostningsværdi og risiko.
I afsnit 4 beskrives nærmere, hvordan kort og data for hele kommunen eventuelt kan anvendes i fremtidigt planlægningsøjemed.
De producerede fysiske kort udgør nedenstående. Det er ud fra de leverede data muligt for Samsø Kommune selv at producere en række yderligere kort, hvis dette ønskes, som f.eks. sandsynlighed for skybrud alene.

Kort

Navn

Indhold

Udtryk

Kort 1

Hav

Oversvømmelseskort for stormflod fra havet for 100 års hændelser i hhv. 2012 og 2112.

Udbredelse

Kort 2

Nedbør

Oversvømmelseskort for skybrud (Skybrudskort®) for 100 års hændelser i hhv. 2012 og 2112.

Udbredelse

Kort 10

HS 2012

Sandsynlighed for oversvømmelse fra stormflod ved en 100 års hændelse i 2012 pr. celle

Antal oversvømmelser pr. år ved en 100 års hændelse i 2012

Kort 11

HS 2112

Sandsynlighed for oversvømmelse fra stormflod ved en 100 års hændelse i 2112 pr. celle

Antal oversvømmelser pr. år ved en 100 års hændelse i 2112

Kort 12

Stot 2012

Den totale sandsynlighed for oversvømmelse i 2012 pr. celle

Antal oversvømmelser pr. år ved en 100 års hændelse i 2012

Kort 13

Stot 2112

Den totale sandsynlighed for oversvømmelse i 2112 pr. celle

Antal oversvømmelser pr. år ved en 100 års hændelse i 2112

Kort 20

Værdi (skadesomkostningsværdi)

Skadesomkostningsværdien pr. celle

Indextal 0.1 til 10

Kort 30

R 2012

Den totale risiko for oversvømmelse i 2012 pr. celle

Sandsynlighed * værdi

Kort 31

R 2112

Den totale risiko for oversvømmelse i 2112 pr. celle

Sandsynlighed * værdi

 

Hændelser
En generel havvandsstigning i 2112 på 0,87 meter giver ikke anledning til større permanente oversvømmelser men bevirker, at meget større områder af kommunen oversvømmes hyppigere. De områder, der i dag vil blive ramt af et statistisk 300 års højvande vil i 2112 blive ramt af et tilsvarende højvande 3 gange om året. Tilsvarende vil der 10 gange om året i 2112 optræde et højvande svarende til det, der statistisk set kommer hvert 100. år i dag.
Regnintensiteten forventes at stige mere i anden halvdel af de kommende 100 år, dvs. fra 2060 og frem. Dette gælder både for de sjældne og de hyppige regnhændelser, men af disse forventes størst stigning i den sjældne regn, dvs. de kraftige enkeltstående hændelser.
For vandføringen i vandløb forventes en mere jævn stigning, idet nedsivning af nedbør i jordmatricen vil udjævne udledningen til vandløbene, og et generelt mildere klima vil give højere fordampning.
Udbredelsen af oversvømmelse fra stormflod og fra skybrud ved 100 års hændelser i 2012 og i 2112 er vist på Kort 1 og 2.

 

Sammenfatning
Overordnet set vil flere lavbundsomårder på Samsø blive oversvømmet ved en 100 års stormflodshændelse. Eksempelvis mellem Stavns og Vorbjerg (lufthavnen), ved Maden, hele Besser Rev, store områder ved Vesborg Fyr og ved Lushage.Ved en 100 års hændelse om hundrede år (2112) vil hovedparten af disse områder have stort set samme udbredelse, dog med undtagelse af områder ved Stavns og Mårup.
For skybrud ses det, at de største oversvømmede områder vil være mellem Stavns og Vorbjerg, Maden, og områder ved Vesborg Fyr. Desuden en række mindre oversvømmelser spredt over hele øen. For stort set alle områder ses det, at de samme fordybninger i terræn fyldes med mere vand ved en 100 års hændelse i 2112, hvilket vil sige, at flere af lavningerne er så dybe, at de kan rumme større mængder vand.

 

Sandsynlighed
For hvert klimascenarie, f.eks. 100 års hændelse for skybrud i 2112, er sandsynligheden defineret som det antal gange hændelsen indtræffer pr. år. Udbredelsen af de enkelte scenarier kendes fra hændelserne, og hver celle til dels således en værdi alt efter hvor stor sandsynligheden for oversvømmelse er.
Sandsynlighederne findes som totale sandsynligheder i årene 2012 og 2112, og som sandsynligheder for eksempelvis årlige nedbørshændelser for samme år. 

Skybrudskort®

COWI har for Region Midt udarbejdet en teknisk baggrundsbeskrivelse af Skybrudskort®.

Kortbilag

Sandsynlighedskortene er opdelt i 6 niveauer, med rød som den mest sandsynlige. Sandsynligheden er på de fysiske kort vist som både oversvømmelse fra hav og som en total i både 2012 (100 års hændelse i dag) og om 100 år i 2112 på Kort 10, 11, 12 og 13.

 

Sammenfatning
Sandsynlighederne for oversvømmelse er baseret på 100 års hændelser og vil derfor følge disse. Variationen i en 100 års hændelse i dag og om hundrede år ses tydeligt langs kyststrækningen ved Nordby Hede, moseområderne øst og nordøst for Nordby, ved Mårup, områderne nord og vest for Langør (inkl. adgangsvej til Langør) og i det lave område ved Brundbymark. Derudover en række områder, som enten er nævnt i afsnit 3.1.1 eller har en mindre udbredelse.

 

Skadesomkostningsværdi
Skadesomkostningsværdierne er opgjort ud fra erfaringstal for oversvømmelsesskader, værdien af bygninger og installationer, betydningen af infrastrukturen for transport mv. (se endvidere afsnit 2.1). For alle områder er de forventede omkostninger ved en eventuel oversvømmelse fastsat pr. m2. For hver celle er udregnet mængden af f.eks. antal m2 boliger. Hver celle udtrykker den samlede skadesomkostningsværdi, altså summen af alle skadesomkostninger, udtrykt i et indekstal.
Der er taget udgangspunkt i den nuværende arealanvendelse, og således ikke taget hensyn til at nogle områder vil skifte anvendelse i de kommende år. Dette er valgt, idet værdisætningen primært skal bruges til at prioritere indsatsen for at beskytte de eksisterende værdier, mens nye byer og infrastruktur antages at blive placeret hensigtsmæssigt i forhold til de klimapåvirkninger, som bl.a. denne rapport klarlægger.

Kortbilag

Værdikortet er opdelt i 5 niveauer, med rød som den mest omkostningsfulde. Skadesomkostningsværdierne er vist på Kort 20. For hele Samsø Kommune ses det, at de største skadesomkostninger (værdien) samler sig omkring de bebyggede arealer, og hovedsageligt ved områder med industri, tæt bebyggede boligområder, offentlig servicefunktioner eller affaldsdeponier.

Sammenfatning
De større og tætte byområder udgør sammen med affaldsdeponiet ved Nørreskifte områderne med størst værdi. Enkelte fritliggende industri og historiske bygninger som Nordby Kirke har også en høj skadesomkostningsværdi.
I værdikortlægningen indgår også værdisætning af §3 områder, hvoraf det ses, at store dele af Nordby Bakker og Nordby Hede fremtræder. Værdisat er også rørlagte vandløb, vindmøller samt forsyningstekniske anlæg.

 

Risiko
På celleniveau findes risikoen for oversvømmelser som den samlede sandsynlighed for oversvømmelseshændelser i cellen ganget med skadesværdien for den pågældende celle. Risiko = Sandsynlighed x Skadesomkostningsværdi. Dette gøres både for det nuværende og det fremtidige risikobillede.
Risikoen er beregnet for hver celle for årene 2012 og 2112 og vist med samme farveskala, så det er muligt at se, hvordan risikoen udvikler sig under forudsætning af uændret arealanvendelse. Risikoen er beregnet for den samlede risiko ud fra den samlede sandsynlighed for oversvømmelse uanset årsag.

Kortbilag

Risikokortene er opdelt i 6 niveauer med rød for de områder med størst risiko.
Total risiko for oversvømmelse er vist på Kort 30 og Kort 31.


Sammenfatning
Områderne med størst risiko ved en 100 års hændelse i dag er i den nordlige del af Ballen ved Ålebækrenden. Desuden ved affalddeponiet, et par områder ved Maden og Langør og ved lufthavnsområdet.
Situationen om 100 år ændres ved Mårup, hvor risikoen forøges. Ved Bjælkerendens udløb og Ålebækrenden stiger risikoen yderligere. Langs med Sælvigbugten stiger risikoen over en længere strækning.
Ingen områder ved Tranebjerg ligger ifølge kortlægningen i høj risiko.


Efterbehandling af analyseresultater
Alle data og kort foreligger i GIS format, hvilket sikrer, at kommunen efterfølgende kan arbejde dynamisk med alle GIS-temaer og kortudformninger. Dette muliggør nærstudier af delområder, en anden udformning og definition af farveskalaer mv. Ved brug af GIS hjælpeværktøjer kan et enkelt område udsættes for oversvømmelseshændelser sammen og hver for sig, lige som sandsynlighed og risiko kan præsenteres for forskellige år, som det er gjort med eksempelkortene i denne rapport.

Byudvikling

Ved planlægningen af byudvikling, ny infrastruktur samt overvejelser om ændring/renovering af bestående anlæg mv. udgør kortlægningen af oversvømmelsestruede områder et unikt værktøj.
Nye byområder og korridorer for infrastruktur kan placeres hensigtsmæssigt i forhold til sandsynligheden for oversvømmelse. Truet eksisterende bebyggelse kan sikres eller opgives. Grønne klimatilpasningskorridorer kan udpeges til forsinkelse af regn.
Her skal sandsynlighedskortene for oversvømmelse anvendes - ikke risikokortene, da disse er baseret på arealernes nuværende anvendelse.

Beredskab

Et nærmest uundværligt værktøj for en overordnet tilrettelæggelse af beredskab er kortlægningen af de områder, hvor regnfloder og søer vil optræde ved ekstrem regn. Med dette overblik er det lettere at sikre, at løsningerne ikke flytter problemet fra et sted til et andet, hvor vandet evt. vil gøre mere skade.
En måde at gøre dette på kunne være at anvende kortene i rækkefølgende Risiko - Sandsynlighed - Hændelse. Der tages udgangspunkt i risikoen, for derefter at vurdere, hvor sandsynligheden er størst og dermed kunne rette en indsats mod den enkelte hændelse.

Overblik og fælles løsninger

Risikokortet kan bruges som et fælles udgangspunkt for at finde overordnede samlede løsninger i et bredt forum, hvor deltagerne kan have forskellige interesser. Kortene viser en økonomisk afstemt sammenvægtning af alle hensyn, sammensat ud fra de individuelle emnemæssige hensyn, som f.eks. værdi af infrastruktur. Med kortene og analyserne som udgangspunkt kan det blive lettere at finde afstemte løsninger til indarbejdelse i kommuneplanen og prioritering af indsatsen for klimatilpasning.

 

Datastruktur

Forkortelser 

Der er anvendt en række forkortelser i navngivning af forskellige scenarier som f.eks. SS2010, der er den totale sandsynlighed for oversvømmelse i 2010.

 

Kilde

 

Beregning

 

Hændelser

H

Hav

Stot

Sandsynlighed, total

100

100 års hændelse

N

Nedbør, Skybrudskort®

RS

Risiko

 

 

 

 

Vaerdi

Værdi, samlet

 

 

 

 

 

 

2012

Situation i 2012

 

 

1_erhverv

Areal af erhverv i cellen

2112

Situation i 2112

 

 

1_vaerdi

Værdi af jernbane i cellen

 

 

GIS-data 

Risikovurderingen er samlet i tabellen VektorGrid_region. Filen indeholder et 100x100 m grid over hele Samsø Kommune. Alle grids har unikke id, der er nummereret fra 1 og opefter. I filens tabelstruktur har hver grid sin egen kolonne med tilhørende værdi kolonne.
Ved fremstilling af nye kort tematiseres filen VektorGrid_region på kolonneniveau. Til brug for tematisering med samme farveskalaer findes tematiseringsskabelonerne (MapInfo) for henholdsvis Sandsynlighed, Værdi og Risiko. Disse er placeret i mappen Tematiske_skabeloner, og skal placeres lokalt før de kan anvendes i en tematisering. 

 

Anbefalinger
Nærmere undersøgelser af evt. oversvømmelser anbefales over tid ved:

 • Ålebækrenden (Ballen), evt. hydraulisk undersøgelse af vandløb samt evt. indtrængende havvand, mulighed for tilbageholdelse af vand i baglandet vha. vådområder eller lignende.
 • Mårup/Vestermade, nærmere undersøgelse af behov for beskyttelse 
 • Maden, evt. mulighed for vådområde projekt, da området vil blive oversvømmet hyppigere i en fremtidssituation.
 • Langør, evt. forhøjelse af adgangsvej mv.
 • Lufthavn, lavtliggende område vil blive oversvømmet ved ekstremhændelser og generelt mere fugtig jord. 
 • Bjælkerenden, evt. mulighed for tilbageholdelse af vand i baglandet vha. vådområder eller lignende.
 • Indtænke klimascenarier og stigende havvandstand ind i færgehavne mv.
 • Evt. sikring af landevej ved Sælvig Bugt (på lang sigt)
 • Opgive dræning mv. på lavtliggende områder.
 • Beskyttelse af tekniske installationer (sætte dem højere i terræn)
 • Evt. beskyttelse af sårbar natur mod havvand.

 

 

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk