Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Lokal Agenda 21 > Klimatilpasning > Risikokortlægning > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Klimatilpasning

Stigende havvandstand og ændret kraftige nedbørsmønstre vil medføre, at der kommer flere og kraftigere oversvømmelser med store gener og økonomiske tab.

Ændringerne i klimaet vil ske over en lang tidshorisont. Alligevel giver det god mening at påbegynde arbejdet med klimatilpasningen nu. Det giver god tid og mulighed for at analysere udfordringer og løsningsforslag, og dermed finde frem til de optimale løsninger, og undgå fejlinvesteringer og forkert planlægning.

Klimaprognoser

Klimaberegningerne er baseret på den viden og de forudsigelser, der har været tilgængelige i 2017.

Mere regn Vi får mere regn om vinteren og mindre om sommeren. Om sommeren får vi både tørkeperioder og kraftigere regnskyl.
Højere havvandstand Havvandstanden forventes at stige mellem 0,2 og 1,4 m.
Ændret vandføring i vandløb Vandføringen i vandløb forventes at ændres, så der kommer mere vand i vinterperioden og mindre om sommeren. Der vil være større sandsynlighed for sommerudtørring samt for oversvømmelser ifm. de våde perioder (både sommer og vinter).
Ændret grundvandstand De ændrede nedbørs- og fordampningsforhold vil påvirke grundvandstanden. Lokalt kan der ske en stigning, der kan medføre afvandings- og dyrkningsproblemer.
Mildere vintre Vintrene vil blive mildere og fugtigere. Det betyder, at planternes vækstsæson kan blive forlænget.
Varmere somre

Somrene bliver varmere, og der kan komme flere og længere hedebølger.
Mere vind

Vi kan forvente flere kraftige storme.

Forventede ændringer i klimaet. Baseret på www.klimatilpasning.dk

Samsø kommunes klimatilpasningsplan fokuserer på de vandrelaterede problemstillinger.

 

I forhold til kommuneplan 2017 findes den største sandsynlighed for oversvømmelse fra ekstreme nedbørshændelser (kaldet skybrud), der oftest optræder i sommerhalvåret. Samsø har til dato ikke været ramt af ekstreme hændelser, men har ifølge klimaprognoser lige så stor sandsynlighed for det som resten af landet. 

 

Baggrunden for denne kommuneplans klimatilpasningsmål kan læses i nedenstående risikokortlægning.

 

Risikokortlægning

Ambitionsniveau for klimatilpasning

Samsø Kommunes vandløb, veje og forsyningens kloakker er, som de fremstår i dag, ikke dimensioneret til at håndtere de kommende ændringer i klimaet fra både højere vandstand i havet samt fra mere og intens nedbør. Det er nødvendigt med en målrettet indsats for at mindske omkostninger ved ekstreme hændelser og tilpasse kommunen til fremtiden.

Målet med Samsø Kommunes arbejde med klimatilpasning er at sikre, at borgere, virksomheder mm. kan forvente, at kommunen er forberedt på det ændrede klima, samt at der investeres fornuftigt ift. klimatilpasning.

Det er ikke muligt hverken teknisk eller økonomisk at sikre Samsø Kommune fuldstændigt mod klimabetingede hændelser. Der kan dog gennemføres en lang række tiltag, der reducerer konsekvenserne af en hændelse eller mindsker sårbarheden over for den. 

I den forbindelse har Samsø Kommune indraget forsyningssektorerne og beredskabet i arbejdet med klimatilpasning.

Arbejdet med at udvikle klimaløsninger og beredskabet er en dynamisk proces, der fortsætter i planperioden.

 

Udfordringer i byområder

De ændrede nedbørsforhold vil medføre et øget pres på byernes kloaksystemer og betyde, at allerede eksisterende afvandingsproblemer bliver større, der gøres i disse år aktive tiltag til, at forbedre kapaciteten af systemet, eller ved at reducere den vandmængde, der skal bortledes gennem kloaksystemet.

Den stigende havvandstand vil øge sandsynligheden for oversvømmelser af lavtliggende byområder og medføre, at stormfloder vil ramme højere koter og dermed flere bygninger end i dag.  

Udfordringer i det åbne land 

I fremtiden vil der i takt med stigende grundvandstand og øget vinternedbør blive flere udfordringer i forbindelse med arealudnyttelse i fordybninger, der naturligt fungerer som bassiner. De ændrede nedbørsforhold vil medføre, at sandsynligheden for vandløbsoversvømmelser øges både i sommer- og vinterperioden.

Udførte undersøgelser

De oversvømmelsestruede områder på Samsø er kortlagt indledningsvist, efterfølgende er disse kortlægninger anvendt til udarbejdelse af en risikokortlægning inkl. værdikortlægning. Risikokortlægningen danner basis for udpegelse af de mest kritiske områder i en prioriteret rækkefølge både på kort og lang sigt. 

Kortlægning af oversvømmelsestruede arealer

De udførte oversvømmelseskortlægninger på Samsø baseres for ekstrem nedbør på Skybrudskort®. Skybrudskort viser i celler af 2x2m hvor mange millimeter, der skal til, før cellen oversvømmes ud fra viden om nedbør og kloakforhold. For havvandstandsstigninger og stormfloder er anvendt en laserscannet terrænmodel.

For både stormflod og ekstrem nedbør er kortlægningerne udført for henholdsvis en ekstrem hændelse i dag (2012) og en hændelse om 100 år (2112). 

Værdikortlægning og risikokortlægning 

Formålet med denne undersøgelse er at få et overblik over de mest kritiske områder i forhold til oversvømmelser i Samsø Kommune ved at sammenholde oversvømmelsesberegninger med værdien af de områder, der berøres/skades. På baggrund af risikokortlægningen kan klimatilpasningen prioriteres økonomisk optimalt. 

Hvad viser kortlægningen

En ekstrem stormflodshændelse i dag vil overordnet set oversvømme flere kystnære lavbundsomårder på Samsø, eksempelvis området mellem Stavns og Vorbjerg (lufthavnen), ved Maden, hele Besser Rev, store områder ved Vesborg Fyr og områder ved Lushage og Mårup. Desuden vil områderne nord og vest for Langør (inkl. adgangsvej til Langør) blive påvirket. Ved en hændelse med samme sandsynlighed om hundrede år vil områderne ved Stavns og Mårup have en større udbredelse af oversvømmelse.
For skybrud er fundet, at de største oversvømmede områder vil være mellem Stavns og Vorbjerg (lufthavnen), ved Maden, og områder ved Vesborg Fyr. Desuden en række mindre oversvømmelser spredt over hele øen.

Kortlægningen af skadesomkostningsværdier viser, at de mest omkostningsfulde områder at oversvømme er de større og tætte byområder, affaldsdeponiet ved Nørreskifte og særlige bygninger som f.eks. kirker og forsyningstekniske anlæg. I værdikortlægningen indgår også værdisætning af naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3, rørlagte vandløb og vindmøller.

Kritiske områder og prioriteret indsats

Baseret på risikokortlægningen er indsatsområderne for klimatilpasning udpeget.

Hvornår Område Problemstilling
Kort sigt
2018-2019
Ballen og Ålebæksrenden Vandløbsrelaterede oversvømmelser, mulighed for tilbageholdelse af vand eller bortledning
Mellemlang sigt
2020-2024
Flyvepladsområdet Generelt et lavtliggende område, beskyttelse mod stormflod, bortledning af vand ved skybrud
  Bjælkerenden Vandløbsrelaterede oversvømmelser, mulighed for tilbageholdelse af vand eller bortledning
  Langør Potentiel oversvømmelse af adgangsvej
  Maden Potentielt vådområde
  Forsyningssikkerhed Gennemgang af forsyningstekniske bygninger
Lang sigt
2024-
Færgehavne Fremtidssikring af havneanlæg
  Byområder Fremtidssikring af kloaksystem, evt. seperatkloakering, LAR løsninger mv.
  Mårup by og Havvejen Sikring mod fremtidig vandstandsstigning

Arbejdet med hvert af de prioriterede områder skal tilrettelægges, så der opnås mest mulig synergi med anden planlægning og vedligehold.

En klimatilpasning af Samsø Kommune i forhold til oversvømmelse forventes udført over en længere årrække, da risikokortlægning udover ved Ballen/Ålebæksrenden ikke viser et akut behov for tiltag. 

Det er kommunalbestyrelsens mål for den kommende planperiode;
at Samsø kommune er forberedt på det ændrede klima, samt
at der gennemføres økonomisk rationelle klimatilpasninger.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk