Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Fossiluafhængig > Fleksibel energiforsyning > Fremtidens transport > Effektivt varmeforbrug > Effektivt elforbrug > En bæredygtig ø inkluderer kultur og natur > Udbygge partnerskaber > Lokalisering af energianlæg > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Lokalisering af energianlæg

Der er fortsat mulighed for at udbygge produktionen af vedvarende energi på Samsø gennem etablering af biogasanlæg og opstilling af vindmøller, både land- og havbaserede. Kommunalbestyrelsen udpegede derfor egnede placeringer i Kommuneplan 2013-25.

Solceller er i stigende omfang en aktuel teknologi, og i den forbindelse er det nødvendigt med fælles retningslinjer for indpasning af solceller i eksisterende - og nybyggeri.

Potentialet i biogas ligger i forgasning af husdyrgødning suppleret med energiafgrøder og fx græs fra naturpleje. Det vurderes at en gasproduktion fra de nuværende tilgængelige ressourcer vil være nok til at drive færgerne til og fra øen - ”From field to Ferry”.  Der er en række attraktive sidegevinster ved bioforgasning af husdyrgødning i form af færre lugtgener,  lettere optagelse af næringsstoffer og reduktion af drivhusgassen metan. Et fælles biogasanlæg skaber desuden lokale arbejdspladser.

Der blev i 2001 stillet 11 landbaserede 1 MW vindmøller op på Samsø. Den teknologiske udvikling på mølleområdet er gået stærkt, så her ca. 15 år efter er nye møller større og mere effektive. For at sikre, at Samsø som energi ø følger med udviklingen, skal de eksisterende udlagte vindmølleområder underkastes et eftersyn i den kommende kommuneplan. Passer rammerne og udstrækningerne til de nye teknologier. Desuden skal Samsø Kommune og borgerne på Samsø sammen vurdere, om der kan udpeges flere egnede placeringer til store landmøller. Det er Kommunalbestyrelsens ønske, at det som ved sidste store vindmølle-planlægning skal foregå ved et bredt folkeligt engagement. Med en fælles proces vil det være muligt at fordoble Samsøs elproduktion fra vindmøller.

Samsø Kommune vil fremme alle typer af vedvarende energiproduktion herunder solceller. Prisfald gør denne teknologi til en økonomisk attraktiv mulighed i forhold til elproduktion, både i privat -, virksomheds - og offentligt regi.

Kortet nederst belyser mulighederne for at udpege nye placeringer til vindmøller og biogasanlæg ved at vise zoner med afstand til nærmeste beboelse på henholdsvis 300, 500 og 600 m. Zonerne rummer ikke EU-beskyttet natur, fredede områder samt områder med særlige drikkevandsinteresser.

Mål:
at forberede udbygningen af den vedvarende energiproduktion

Handlinger:

  • at udpege egnede lokaliseringer til én eller flere mellemstore biogasanlæg
  • at udpege nye egnede lokaliseringer til land- og havbaserede vindmøller
  • at undersøge om eksisterende vindmølleplaceringer kan rumme større vindmøller

 

Udpegning af område til biogasanlæg

Samsø Kommune har i 2012 arbejdet på at finde egnede lokaliteter til et eller flere fælles biogasanlæg. I processen har der været afholdt møder med intressenter fra bla. landbrug og DN. Det statslige biogassekretariat har bistået med en kort analyse med bla. areal restriktioner og afstand til husdyrbrug, boliger og varmeværker.

To af de tre indledende lokaliteter er taget ud af den videre planlægning - det drejer sig om Tranebjerg industriområde og "Samsø farmen" ved Harpesdal.

Tilbage er en enklet lokalitet ved Trolleborg. Lokaliteten udemærker sig ved at være i direkte tilknytnig til det overordnede vejnet. Størstedelen af Samsøs husdyrbrug er placeret indenfor en radius af 15 kilometer.

Den nærmeste nabo er Trolleborg konservesfabrik, der er potentiel aftager af varme og potentiel leverandør af konservesaffald til biogas.

Området har ikke arealrestriktioner, og der er ikke beskyttet natur eller grundvandsinteresser.

Retningslinjer for biogasanlæg 

stk. 1. Lokaliseringshensyn, jf. ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017”.
stk. 2. Placering og afgrænsning af område til biogasanlæg er vist på nedenstående kort.
stk. 3 Området til biogasanlæg må ikke udnyttes til formål, der kan forhindre etablering og drift af biogasanlæg (fx for byudvikling, helårsbeboelse, skovrejsning, naturbeskyttelse, rekreative formål, lugtfølsomme funktioner og anlæg).
stk. 4 I området til biogasanlæg kan der ikke forventes tilladelse eller dispensation til aktiviteter, bygninger og anlæg mv., der vil kunne forhindre etablering og drift af et biogasanlæg.

 

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk