Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Fossiluafhængig > Fleksibel energiforsyning > Fremtidens transport > Effektivt varmeforbrug > Effektivt elforbrug > En bæredygtig ø inkluderer kultur og natur > Udbygge partnerskaber > Lokalisering af energianlæg > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Fra Danmarks vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø

Samsøs status som VEØ - vedvarende energi ø - er i dag en væsentlig del af øens visitkort. Konkret er der i dag 100% selvforsyning på energiområdet gennem etablering af lokalt ejede løsninger i form af land- og havbaserede vindmøller samt fjernvarmeværker.
Samtidig er der et væsentligt supplement i individuelle løsninger: husstandsmøller, solvarme, varmepumper og solceller.

Samsø Energiakademi har været omdrejningspunkt i mange af projekterne sammen med øens borgere, virksomheder og Samsø Kommune. 

Kommunen ejer således selv fem havvindmøller, og øen har i kraft af dem været CO2-neutral siden 2003.

Kommunalbestyrelsen har fortsat arbejdet, og har senest med temalokalplan nr. 75 stillet krav om, at alt nybyggeri skal udføres som lavenergibyggeri både i nye og eksisterende boligområder.

Samsø Energiakademi fremlagde i 2011 en ny masterplan for Samsø som energi ø.

Helt overordnet er det målet med masterplanen, som Samsø Energiakademi har lavet og fremlagt i 2011, at Samsø skal blive Fossilfri Ø.

Planen er blevet behandlet og godkendt af Kommunalbestyrelsen, og ønsket er at knytte målene fra masterplanen til den kommunale planlægning herunder kommuneplanen.

Derfor er masterplanens 7 overordnede mål også en del af kommuneplanen.

I løbet af forrige planperiode er planerne om et biogasanlæg på Samsø blevet meget konkrete. Der er bred opbakning i kommunalbestyrelsen til, at der arbejdes videre med en VVM-redegørelse samt planforslag for en placering ved Trolleborgvej overfor Samsø Syltefabrik. Denne proces vil fortsætte i 2017. Sideløbende hermed arbejdes der ihærdigt på at tiltrække investorer til et selskab, der skal etablere og drive biogasanlægget.

 
Kommunalbestyrelsen udpeger i kommuneplanen arealreservationer for nye vindmøller på land.
Kommunalbestyrelsen ønsker, at arealreservationerne konkretiserer planerne på et niveau, som kan danne grundlag for en grundig og inddragende folkelig debat på Samsø om og hvordan, vi vil udbygge vores vedvarende energiproduktion.

Kommunalbestyrelsen vil i den kommende planperiode arbejde for:

At realisere målene i Fossilfri Ø.
At der etableres et biogasanlæg på Samsø.
At der træffes beslutninger på Samsø om nye vindmølleområder og om fremtidssikring af de eksisterende vindmølleområder på Samsø.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk