Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Vindmøller > Højspændingsledninger > Antennemaster > Affaldshåndtering > Varmeforsyning > Vandforsyning > Spildevandsforsyning > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Vindmøller

Samsø blev i 1997 udnævnt som Vedvarende Energi Ø og er i dag 100 % CO2 neutral.

3 møller på hver 1 MW blev i år 2000 rejst tæt ved byen Tanderup. To af møllerne ejes af landmænd, den tredje af et lokalt vindmøllelaug. 3 møller på hver 1 MW blev i år 2000 rejst tæt ved byen Permelille. To af møllerne ejes af landmænd, den tredje af et lokalt vindmøllelaug. 5 møller på hver 1 MW blev i år 2000 rejst tæt ved Nørreskifte. Alle fem møller ejes af landmænd. En enkelt mølle på 1 MW producerer hvert år, hvad der svarer til ca. 630 husstandes årlige elforbrug.

10 kystnære vindmøller på hver 2,3 MW blev i år 2002 rejst syd for øen.
Fem af møllerne ejes af Samsø Vedvarende Energi Aps, der ejes af Samsø Kommune.
De øvrige fem ejes dels af laug, dels af små grupper af enkeltpersoner.
Havvindmøllerne sender årligt mere energi i form af el til fastlandet, end hvad øen bruger af fossile brændsler på transport inkl. færgerne.
Den årlige produktion er på 77.500 MWh (280 TJ): møllernes højde er 103 m til vingespidsen.

Herudover er der en række mindre hustandsmøller placeret rundt omkring på øen.

Ved forrige kommuneplanrevision er der udpeget perspektivområder Syd for Harpesdal og Nord for Samsø Golfbane. Et perspektivområde er ikke en kommuneplanramme der kan etableres vindmøller indenfor, men et udtryk for et område, hvor man er i dialog med borgere og interessenter om muligheden for på sigt, at etablere vindmøller. Det vil efterfølgende være en forudsætning, at der bliver udarbejdet VVM-redegørelse, kommuneplantillæg og lokalplan mv., før opsætning af vindmøller i områderne kan finde sted.

Samsø Kommune har tiltrådt Masterplan for Fossilfri Ø udarbejdet af Samsø Energiakademi. Se afsnit "Fra Danmarks Vedvarende energi ø til Fossilfri Ø".

Retningslinje for vindmøller:

Stk. 1. Der kan kun opstilles vindmøller inden for de udpegede vindmølleområder. Områderne fremgår af rammekortene for Brundby, Permelille, Tanderup Vindmøller.

Stk. 2. Husstandsmøller med en største totalhøjde på 25 m kan opstilles uden for vindmølleområderne ved fritliggende ejendomme i umiddelbar tilknytning til ejendommens bygninger, hvis det ud fra en konkret vurdering findes foreneligt med det åbne lands interesser.

Stk. 3. Vindmøller skal placeres og udformes under videst mulig hensyntagen til det åbne lands interesser, herunder især hensynet til landskabsbilledet, og således at nabogener begrænses.

Stk. 4 Udpegning af vindmølleområder skal følge "Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller" samt vejledningen til denne.

Bemærk at etablering af større vindmøller forudsætter en vurdering af anlæggets virkning på miljøet (VVM godkendelse). Store vindmøller over 100 meter skal også vurderes i sammenhæng med luftfarten og flysikkerheden.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk