Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Boliger og byggeri > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Vindmøller > Højspændingsledninger > Antennemaster > Affaldshåndtering > Varmeforsyning > Vandforsyning > Spildevandsforsyning Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering Tillæg
 

Vandforsyning

Vandforsyningen sker fra flere forskellige vandværker. I grove træk forsynes Nordøen og dele af sydøen til og med Sælvig fra Nordsamsø Vandværk. Resten af Sydøen forsynes fra Hårmark, Onsbjerg og Sydsamsø Vandværker.

Regionsplanens retningslinjer om grundvand og kortafgrænsningen er gældende, indtil vandplanerne er endeligt vedtaget. Herefter vil aministrationen af udlæg til nye byvækstområder ske i overensstemmelse med den statslige vandplans § 40 og § 41. 

Retningslinje for anden vandforsyning:

Stk. 1. Indvinding af grundvand til andet end drikkevandsformål kan normalt tillades, ligesom eksisterende tilladelser til grundvandsindvinding normalt forlænges.

Stk. 2. Indvinding af grundvand til formål, der ikke forudsætter vand af drikkevandskvalitet, skal tilstræbes at ske fra grundvandsforekomster, der er uegnede til drikkevandsforsyning.

Stk. 3. Indvindingen af grundvand til andet end drikkevandsformål skal tilrettelægges således, at påvirkningen af vandløb, søer, enge og moser bliver mindst mulig.

Stk. 4. Indvindingen af grundvand til andet end drikkevandsformål skal tilrettelægges således, at grundvandskvaliteten generelt ikke forringes.

Stk. 5. Størrelsen af den tilladte indvindingsmængde til markvanding bliver reguleret i forhold til størrelsen af de arealer, der ønskes vandet.

På Samsø vil der ikke blive givet tilladelser til vanding af arealer med kornafgrøder.

sprøjtevanding.jpg

Retningslinje for drikkevandsforsyning:

St. 1. Det reneste grundvand skal normalt forbeholdes formål, der kræver drikkevandskvalitet, og det skal tilstræbes, at indvindingen af grundvand begrænses til det nødvendige. Inden for de udpegede områder med særlige drikkevandsinteresser og områder med drikkevandsinteresser (kortbilag 6 "Drikkevand") prioriteres indvinding til drikkevandsforsyning normalt over anden anvendelse af grundvandet.

Stk. 2. Ved lokalisering af vandindvindinger til drikkevandsforsyning skal der i størst muligt omfang tages hensyn til vandløbenes vandføring, vandstanden i søer, enge og moser samt til behovet for vandindvinding til andre formål.

Stk. 3. I tilrettelæggelsen af drikkevandsforsyningen sikrer Samsø Kommune, at den enkelte forbruger overalt kan tilbydes drikkevand fra et alment vandværk med vandindvindingsopland inden for et område med særlige drikkevandsinteresser eller inden for et andet område, hvor grundvandet er velbeskyttet og af god kvalitet. Denne sikring gælder dog kun i det omfang, det er økonomisk forsvarligt set i forhold til bl.a. den forsyningssikkerhed, der opnås, det antal forbrugere, der sikres, og mulighederne for på anden måde at forsyne de pågældende forbrugere med drikkevand.

Stk. 4. Nye boringer til almen vandforsyning skal så vidt muligt placeres opstrøms mulige forureningskilder, som f.eks. byområder, deponeringsanlæg og forurenede grunde.

Stk. 5. Inden for indvindingsoplande til almene vandværker må der ikke etableres potentielt grundvandstruende aktiviteter, medmindre en konkret vurdering har vist, at det kan ske uden væsentlig risiko for forurening.

Stk. 6. Indvindingen af grundvand skal tilrettelægges således, at grundvandskvaliteten ikke forringes.

Læs endvidere afsnittet om Beskyttelse af drikkevandet

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk