Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Vindmøller > Højspændingsledninger > Antennemaster > Affaldshåndtering > Varmeforsyning > Vandforsyning > Spildevandsforsyning > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Spildevandsforsyning

Der er udarbejdet en spildevandsplan for byerne (kloakoplandene) og det åbne land. Den aktuelle Spildevandsplan kan hentes på Samsø Kommunes hjemmeside her.

Det åbne land er omfattet af en kommunal tømningsordning, hvor den offentlige kloakforsyning tømmer septiktanken 1 gang årligt. 

Samsø Kommune afslutter i 2017 arbejdet med at forbedre spildevandsrensningen i vandløbsoplandene til Ålebæksrenden, Bjælkerenden, Vester Kanal og Dallebækken. Ejendomme beliggende i vandløbsoplandene, der i dag leder spildevand mere eller mindre urenset til vandløbet skal have etableret nye renseforanstaltninger.

Den overordnede strategi for spildevandsrensning på Samsø er, at spildevandet fra kloakoplandene renses to steder på øen, henholdsvis på Sydsamsø Renseanlæg i Ballen og på Nordsamsø Renseanlæg Øst for Nordby.

Kommunalbestyrelsens ambition er, at spildevandsrensningen foregår på en måde, der sikrer lokalt miljø, grundvand og badevand på bedste vis.

 Mål: at genanvende mest muligt af næringsstof- og vandressourcerne fra spildevandsrensningen.

Handlinger:

  • Nordsamsø Renseanlæg forberedes til at kunne rense spildevandet fra Nordøen således, at det rensede spildevand i fremtiden kan genanvendes til eksempelvis vanding af energiafgrøder.

 

  • Brugen af overfladevandet fra Tranebjerg gentænkes. I dag ledes det i Sørenden, og pumpes i sidste ende ud i Kattegat.

 

Retningslinje for renseanlæg:

stk. 1. Ved placering af renseanlæg og ved udlæg af arealer til boligformål samt ved ændring af arealanvendelse skal der normalt sikres en sådan afstand mellem renseanlæg og beboelse, at der ikke opstår luft-, støj- eller andre forureningsgener.

stk. 2. I Kommunens spildevandsplan skal der tages højde for kommuneplanens byvækst. Som udgangspunkt for vurdering af afstanden mellem renseanlæg og forureningsfølsom bebyggelse mv. anvendes en afstand på 100 m.

 

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk