Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Vindmøller > Højspændingsledninger > Antennemaster > Affaldshåndtering > Varmeforsyning > Vandforsyning > Spildevandsforsyning > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Højspændingsledninger

Infrastruktur til energiforsyning og kommunikation sætter tydelige spor i landskabet på Samsø. Det er Kommunalbestyrelsens mål, at fremtidige tekniske anlæg placeres og udbygges under størst mulig hensyntagen til landskabet og med færrest mulige gener for omgivelserne. Ligeledes er det på længere sigt målet, at de allerede etablerede anlæg som f.eks. højspændingsmaster m.v. graves ned eller fjernes.

Samsø Kommune vil derfor i planperioden drøfte en saneringsplan med de relevante parter med det mål at få 60 kV-luftledningen mellem Vadstrup, Mårup og kysten gravet ned.

Retningslinje for strækningsanlæg:

Tekniske strækningsanlæg skal placeres således, at rådighedsindskrænkninger i omgivelserne og påvirkninger i øvrigt af det omgivende miljø begrænses mest muligt.

Strækningsanlæg er veje, spildevandsledninger, højspændingsledninger osv.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk