Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Vindmøller > Højspændingsledninger > Antennemaster > Affaldshåndtering > Varmeforsyning > Vandforsyning > Spildevandsforsyning > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Affaldshåndtering

Affaldshåndteringen, der omfatter indsamling, genanvendelse, deponering og forbrænding, styres i det daglige fra Affaldscenter Harpesdal.

Den kommunale affaldsindsamling omfatter dagrenovation og batterier fra husholdninger og sommerhuse, dagrenovationslignende affald fra erhverv samt de genanvendelige materialer papir, pap og glas, der opsamles i containere opstillet ved udvalgte veje og på pladser. Modtagefaciliteter til genanvendelige materialer og farligt affald er etableret på affaldscenteret. Endeligt findes der et udsorteringsanlæg, en omlastestation til småt brændbart affald og et deponi på affaldscenteret. Genanvendelige materialer, brændbart affald og farligt affald, der ikke kan behandles på Samsø, fragtes til relevante udenøs beliggende behandlingsanlæg.

Affaldshåndteringssystemet tilpasses løbende inden for rammerne af en politisk vedtaget affaldsplan, der gælder for en 12-årig periode, med specificering af aktiviteter i de første 6 år. I henhold til den gældende plan (2015 – 24) vil det i løbet af de første fire år blive afgjort, om bioaffaldet i husholdningernes dagrenovation skal anvendes til energiproduktion i et biogasanlæg.

Se afsnittet "Fra Danmarks Vedvarende energiø til Fossilfri ø" for mere om biogas.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk