Forsyning og tekniske anlæg

Samfundet har behov for drikkevand, en stabil energiforsyning, telekommunikation, spildevandsafledning og mulighed for at bortskaffe affald mv. Tekniske anlæg, der er nødvendige for samfundets udvikling, skal derfor kunne etableres.

Ved udlæg af arealer til byformål skal det sikres, at arealanvendelsen ikke fører til forurening af grundvandet i områder med særlige grundvandsinteresser.

Endvidere gælder, at der inden for indvindingsoplande til almene vandværker ikke må etableres potentielt grundvandstruende aktiviteter, med mindre en konkret vurdering har vist, at det kan ske uden væsentlig risiko for forurening.

Retningslinje for forsyning og tekniske anlæg:

Stk. 1. Der skal sikres mulighed for etablering af de tekniske anlæg, der er samfundsmæssigt nødvendige. Tekniske anlæg i det åbne land skal placeres og udformes under vidtgående hensyn til miljøet, naturen og landskabet.