Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Vindmøller > Højspændingsledninger > Antennemaster > Affaldshåndtering > Varmeforsyning > Vandforsyning > Spildevandsforsyning > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Forsyning og tekniske anlæg

Samfundet har behov for drikkevand, en stabil energiforsyning, telekommunikation, spildevandsafledning og mulighed for at bortskaffe affald mv. Tekniske anlæg, der er nødvendige for samfundets udvikling, skal derfor kunne etableres.

Ved udlæg af arealer til byformål skal det sikres, at arealanvendelsen ikke fører til forurening af grundvandet i områder med særlige grundvandsinteresser.

Endvidere gælder, at der inden for indvindingsoplande til almene vandværker ikke må etableres potentielt grundvandstruende aktiviteter, med mindre en konkret vurdering har vist, at det kan ske uden væsentlig risiko for forurening.

Retningslinje for forsyning og tekniske anlæg:

Stk. 1. Der skal sikres mulighed for etablering af de tekniske anlæg, der er samfundsmæssigt nødvendige. Tekniske anlæg i det åbne land skal placeres og udformes under vidtgående hensyn til miljøet, naturen og landskabet.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk