Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Udvikling af Ballen for fastboende og turister > Sommerhusområder > Hotel, ferieby og anden overnatning > Campingpladser > Samsø Festival > Ferie og fritid i naturen > Skydebaner > Lystbådehavne > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Udvikling af Ballen for fastboende og turister

Ballen rummer med lystbådehavn, havnemiljø, restauranter, eksisterende overnatningsmuligheder og Samsø Energiakademi et betydeligt udviklingspotentiale for erhverv og bosætning. Dette forstærkes af nærheden til Samsøfestivalen, campingpladsen og golfbanen. Udviklingen i besøgstallet har gjort  det nødvendigt at gennemføre ny lokalplanlægning i 2011 for festivalområdet.

Havnen skal sikres udvidelsesmuligheder mod nord med henblik på en øget kapacitet for lystbåde. Mod Syd er havnen blevet udvidet med mulighed for at etablere nye faciliteter til sejlerne og besøgende i øvrigt, hvilket understøtter formålet med planlægningen, der skal sikre, at havnen kan udvide sit service- og oplevelsestilbud med restauranter og øvrige faciliteter for lystsejlere og andre besøgende. Endelig skal der ved havnen kunne etableres mulighed for busparkering, for at forbedre forholdene for de besøgende fra landsiden også.

Der er udarbejdet en visionsplan til inspiration for en en mulig udvikling af Ballen. 
De nuværende erhvervsarealer (SAK-arealer) kan blive omdannet til beboelse og offenlige formål mv.
Samsø Kommune ønsker, at den efterfølgende lokalplanlægning skal ske i overensstemmelse med byomdannelsesreglerne.
Herved kan en ændring i arealanvendelsen for erhvervsarealer ske gradvist i forhold til regulering af støj og lugtgener.

Visionsplanen peger også på muligheder for at udvide byens tilbud af overnatning, butikker og restauranter, samt den rekreative oplevelse af havnen.

Realisering af planen forudsætter kommuneplantillæg og lokalplanlægning.

Se visionsplanen for Ballen her:  ballen_idekatalog.pdf (4.5 MB)

Kommunalbestyrelsen vil i planperioden arbejde for:
at sikre Ballens muligheder for udvikling af turismeerhverv på havnen og i byen
at åbne for bosætningsmuligheder i Ballen gennem byfortætning  

 

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk