Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Udvikling af Ballen for fastboende og turister > Sommerhusområder > Hotel, ferieby og anden overnatning > Campingpladser > Samsø Festival > Ferie og fritid i naturen > Skydebaner > Lystbådehavne > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Ferie og fritid

Der kommer ca. 70.000 turister til Samsø hvert år. Det giver ca. 350.000 overnatninger. Der er mange forskellige muligheder for at overnatte på øen, fra primitive teltpladser til tre forskellige campingpladser, og fra utallige sommerhuse, ferielejligheder og bed-and-breakfast til flerstjernede hoteller samt gruppeophold på lejrskoler og kursuscentre.

Turistsæsonen er i de senere år blevet udvidet væsentligt, således at den i dag strækker sig fra Påske til og med efterårsferien. Det er kommunalbestyrelsens mål at tiltrække flere gæster i den udvidede sæson. Kommunalbestyrelsen vil desuden arbejde for mere helårsturisme.

Udviklingen af turismen og friluftslivet skal gå hånd i hånd og ske på et bæredygtigt og kvalitativt højt niveau til gavn for både lokalbefolkningen og de mange turister, der besøger Samsø.
Turismen er et erhverv, der er grundlaget for mange mennesker på Samsø - sommerhusudlejere, hoteller, restaurenter, oplevelsesaktører og håndværkere for at nævne nogen.

I forhold til øens størrelse findes der mange ferie- og fritidsaktiviteter på øen. Det er kommunalbestyrelsens mål at udnytte de knappe arealer og resurser bedst muligt. Derfor skal der fokuseres på, at ferie- og fritidsaktiviteter kan benyttes af og tiltrække både turister og fastboende.

Der skal således være gode muligheder for færdsel og ophold i det åbne land.

Turismen skal fremmes under hensyntagen til natur og miljø, landskab og kulturmiljøer og berørte landsbyer.

Etablering af anlæg i det åbne land til ferie- og fritidsformål skal ske under hensyntagen til natur, landskab og nabobebyggelser. I kystnære områder skal der ved udbygning med ferie- og fritidsanlæg tages særligt hensyn til landskabet.

Særligt arealkrævende fritidsanlæg skal som hovedregel placeres uden for områder af særlig landskabelig, geologisk eller kulturhistorisk interesse, uden for naturområder og uden for kystnærhedszonen.

Samsø Kommune har vedtaget Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2013 der også omfatter turisterhvervet.

Strategien har følgende vision:

Den overordnede vision for udviklingen på Samsø er:

  • at bevare og udvikle Samsø som en levende og grøn ø med arbejde til alle, samt
  • at øge befolkningstallet.

Et levende Samsø vil sikre, at udviklingen sker gennem en aktiv og dynamisk dialog og samspil med erhvervslivet og borgerne på Samsø. Et levende Samsø er også et udadvendt Samsø, der sikrer en udvikling gennem samarbejde regionalt, nationalt og globalt.

Med levende menes også, at der på Samsø er et varieret kultur- og erhvervsliv, som danner grundlag for et velfungerende samfund, hvor alle erhvervs-, service- og indkøbsmuligheder er til stede hele året rundt. Det er ambitionen, at der gennem udvikling sikres arbejdspladser således, at det er muligt for Samsøs befolkning at finde beskæftigelse på øen. Et levende Samsø sikrer en afbalanceret udvikling mellem erhvervsliv og livskvalitet for øens indbyggere.

Med grøn menes der, at øens udvikling skal ske med hensyntagen til miljø, natur og bæredygtighed. Samsø er Danmarks vedvarende energiø. Samsø vil gennem handling og ord synliggøre dette på Samsø, i det øvrige Danmark og globalt.

Et levende Samsø er et Samsø, hvor den nødvendige infrastruktur er tilstede, således at udviklingen i erhvervene sikres, og borgerne har adgang til kompetenceudviklingsmuligheder og arbejdspladser beliggende uden for Samsø.

Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden

  • arbejde for at kunne tiltrække flere turister til Samsø.
  • arbejde for at ferie- og fritidsanlæg gøres attraktive og tilgængelige for såvel turister som fastboende.

Retningslinje for ferie- og fritid:

Stk. 1. Ferie- og fritidsanlæg kan kun placeres inden for kystnærhedszonen, hvis det sker ud fra sammenhængende turistpolitiske overvejelser.

Stk. 2. Nyanlæg til ferie og fritidsformål skal ske på grundlag af et kommuneplantillæg med efterfølgende lokalplan. Til kommuneplantillægget udarbejdes en konkret turistpolitiks redegørelse for projektet.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk