Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Landbruget > Turismen > Detailhandelsregler > Udviklingen af dagligvarebutikker > Kunsthåndværkere > Forarbejdning af lokale råvarer > Erhvervsudvikling > Store husdyrbrug > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Store husdyrbrug

Redegørelse

Kommunen ønsker fortsat, at landbrugsproduktionen skal være en funktion i det åbne land, og kommunen ønsker dermed også, at landbrugets produktionsanlæg skal lokaliseres i det åbne land.

Kommunen ønsker via en planlægningsindsats at få de store produktionsanlæg integreret i det åbne land, så de kan indgå i en hensigtsmæssig sammenhæng med landskabets øvrige funktioner, og så interessekonflikter undgås.

Landbrugsanlæggets fysiske form i landskabet har to væsentlige betydninger:

1. produktionsbetingelser

2. markant landskabeligt element

 

Det er Kommunens ambition, at fremtidens landbrugsanlæg skal lokaliseres der:

  1. hvor de har de bedste produktionsmæssige forudsætninger (færrest miljøkonflikter, færrest nabokonflikter, god logistik, plads til udvidelser)
  2. hvor de kan opnå den mest harmoniske tilpasning til landskabet (supplerer landskabets karakter, bevarer landskabelige værdier, branding/visitkort for landbrugserhvervet)

Kommunen mener, at den bedste lokalisering af landbrugsanlæg sikres gennem en tidlig og gennemtænkt fysisk planlægning. Kommunen vil tilstræbe en proaktiv planlægningsindsats, som tager udgangspunkt i mulighederne i det samlede landskabsbillede på den ene side og i mulighederne på den enkelte bedrift på den anden side.

Kommunen ønsker, at lokaliseringen foregår på baggrund af en faglig vurdering af miljømæssige og landskabelige konsekvenser.

Kommunen ønsker at give plads til at fremme kreative bud på fremtidens landbrugsbyggeri.

Kommunen ønsker i samarbejde med landbrugserhvervet at styrke lokaliseringsplanlægningen for store husdyrbrug. Med store husdyrbrug menes i denne sammenhæng husdyrbrug med over 500 dyreenheder.

Udpegningen ændrer ikke ved de generelle rettigheder og krav, der eksisterer ved godkendelser af nye og udvidelser af eksisterende husdyrbrug. Husdyrbrug udenfor det udpegede området vil fortsat kunne opretholdes og udvides efter de generelle regler for området.

Retningslinjer

  1. Som grundlag for og i forbindelse med godkendelse af nyt stort landbrugsbyggeri, herunder udvidelse af eksisterende, skal kommunens sagsbehandling foregå i overensstemmelse med opstillede mål for de udpegede områder og landskabstyper og indenfor hver af disse tilgodese hensynet til naturen, miljøet, landskabet og de kulturhistoriske spor. Samsø Kommune vil tage udgangspunkt i området, hvor husdyrkoncentrationen på Samsø er størst, dette er afgrænset med den røde linje på nedenstående kortbilag.
  2. Ved behandling af ansøgninger om stort landbrugsbyggeri vil kommunen stille krav om landskabstilpasning af byggeriets placering og udformning, med udgangspunkt i kommuneplanens retningslinjer for landskabelige, kulturhistoriske, natur- og miljømæssige samt rekreative interesser. Grundlaget skal være en grundig landskabelig og miljømæssig vurdering.
  3. Det vil blive vurderet, om tilladelser/godkendelser til nyt landbrugsbyggeri bør betinges af nedrivning af ikke-bevaringsværdige landbrugsbygninger.
  4. Kommunen vil i løbet af den kommende planperiode gennemføre en landskabskarakteranalyse for kommunens landområder, med konkretisering af mål for placering og udformning af nyt landbrugsbyggeri.
  5. Kommunen vil opfordre landbrugserhvervet til at indgå i en tidlig gensidig dialog med kommunen om strukturudvikling og planlægning for en optimal lokalisering af nyt landbrugsbyggeri.

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk