Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Landbruget > Turismen > Detailhandelsregler > Udviklingen af dagligvarebutikker > Kunsthåndværkere > Forarbejdning af lokale råvarer > Erhvervsudvikling > Store husdyrbrug > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Erhvervsudvikling

Samsø Kommune ønsker at lokalisere lettere virksomhedstyper i det eksisterende industriområde i Tranebjerg.

Restrummelighed erhverv

Samsø Kommune har 2,6 ha ledigt erhvervsareal i den nordlige del af Tranebjerg.

 

 

Erhvervsområdet syd for Onsbjerg er udlagt for at skabe plads til transportrelaterede erhverv og lettere industri til forarbejdning og forædling af landbrugsafgrøder. Ved udlæg af arealer til erhvervsformål er det vigtigt at tage hensyn til grundvandsressourcerne.

Retningslinje for virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko:

Stk. 1. Virksomheder og anlæg skal indrettes og drives på en måde, så grundvandet beskyttes mod forurening.

Stk. 2. Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko må ikke etableres i områder med særlige drikkevandsinteresser eller i indvindingsoplande hørende til almene vandværker, medmindre en konkret vurdering viser, at den pågældende virksomhed eller det pågældende anlæg indrettes og drives på en måde, så der ikke er risiko for forurening af grundvandet.

Retningslinje for afstand til forurenende virksomheder og risikovirksomheder

Stk. 1. Ved udlæg af arealer til virksomheder eller enkeltanlæg, samt ved ændring af arealanvendelse, skal der normalt sikres en sådan afstand til forurenende virksomheder og til risikovirksomheder, at der ikke opstår støj-, lugt- og andre forureningsgener, og sådan at der sikres tilfredsstillende sikkerhedsmæssige forhold.

Retningslinjen har til formål at forebygge miljøkonflikter mellem forurenende virksomheder og forureningsfølsom arealanvendelse, som eksempelvis boliger og institutioner, og at forebygge, at der opstår unødig risiko for skade på personer, ejendom eller miljøet i forbindelse med eventuelle uheld på risikovirksomheder.

 

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk