Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Naturkvalitetsplanlægning > Naturbeskyttelse > Særlige arter > Naturpleje > Potentiel natur og økologiske forbindelser > Grønt Danmarkskort > Landbruget > Overflødiggjorte landbrugsbygninger > Veje og stier i landskabet > Kystnærhedszonen > Beskyttelse af drikkevandet > Badevand > Skovrejsningsområder > Skovrejsning uønsket > Internationale naturbeskyttelsesområder > Mål for vandløb og natur > Naturgenopretning ved Besser made > Naturpleje på Nordøen og i Stavns Fjord > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Skovrejsningsområder

Det samlede skovareal på Samsø skønnes at være ca. 800 hektar og det samlede areal udpeget til skovrejsning godt og vel dobbelt så stort. Samsø Kommune har ingen umiddelbare planer om at øge arealet udlagt til skovrejsning yderligere.

Skovrejsningsområderne danner grundlag for statslig skovrejsning og for offentlig støtte til privat skovrejsning. Skovrejsningsområderne udpeges primært, hvor en tilplantning med skov kan medvirke til at beskytte grundvandsressourcen. Skovrejsninger øger desuden den biologiske mangfoldighed i landskabet.

Naturbeskyttelseslovens beskyttelse af strande, søer, vandløb, moser, heder, enge, overdrev, strandenge, strandsumpe og fortidsminder samt museumslovens beskyttelse af sten- og jorddiger gælder også inden for skovrejsningsområderne. Kommunalbestyrelsen kan dog i visse tilfælde give tilladelse til at plante inden for disse områder.

Ved skovrejsning skal hensynet til forekomsten af arter på habitatdirektivets bilag IV sikres, også når skoven er under 20 ha.

Retningslinje for skovrejsningsområder:

Stk. 1. Skovrejsningsområder fremgår af kort nr. 2.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk