Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Naturkvalitetsplanlægning > Naturbeskyttelse > Særlige arter > Naturpleje > Potentiel natur og økologiske forbindelser > Grønt Danmarkskort > Landbruget > Overflødiggjorte landbrugsbygninger > Veje og stier i landskabet > Kystnærhedszonen > Beskyttelse af drikkevandet > Badevand > Skovrejsningsområder > Skovrejsning uønsket > Internationale naturbeskyttelsesområder > Mål for vandløb og natur > Naturgenopretning ved Besser made > Naturpleje på Nordøen og i Stavns Fjord > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Naturpleje på Nordøen og i Stavns Fjord

Samsø har to Natura 2000 områder, nr. 55 med Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede, samt område nr. 58 med Nordby Bakker. De særlige naturtyper, der findes i områderne, kan kun opretholdes med naturpleje. Samsø Kommune ønsker i størst muligt omfang at benytte afgræsning som primær naturpleje. Er der yderligere behov for pleje, kan manuelle / maskinelle rydninger være nødvendige. Samsø Kommune vil i samarbejde med Silkeborg Statsskovdistrikt og private lodsejere arbejde for, at naturområderne bevares og plejes. De særlige lysåbne naturtyper med deres artsdiversitet og rekreative muligheder skal sikres.

For at beskytte og forhindre tilgroning på strandengsarealer omkring Stavns Fjord vil Samsø Kommune arbejde for, at der etableres græsning langs fjordkysten fra Stenskov til Hesselholm. Samsø Kommune vil arbejde for, at naturplejen skal udvides til også at omfatte holmene Eskeholm, Sværm og Ægholm. I Nordby Bakker er visse områder ikke omfattet af naturpleje og derfor under kraftig tilgroning. Samsø Kommune vil derfor udarbejde en plan for, hvordan plejen kan udbygges til at omfatte disse arealer.

Kommunalbestyrelsen ønsker desuden at påvirke såvel Staten som private lodsejere til at anvende naturlig afgræsning frem for maskinel slåning af hensyn til biodiversiteten.

Et andet fokuspunkt kan være indsats mod invasive arter.

Udvidelse af arealerne, der skal plejes, forudsætter, at det er muligt for Samsø Kommune at finde eksterne midler fra statslige eller EU støttepuljer.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk