Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Naturkvalitetsplanlægning > Naturbeskyttelse > Særlige arter > Naturpleje > Potentiel natur og økologiske forbindelser > Grønt Danmarkskort > Landbruget > Overflødiggjorte landbrugsbygninger > Veje og stier i landskabet > Kystnærhedszonen > Beskyttelse af drikkevandet > Badevand > Skovrejsningsområder > Skovrejsning uønsket > Internationale naturbeskyttelsesområder > Mål for vandløb og natur > Naturgenopretning ved Besser made > Naturpleje på Nordøen og i Stavns Fjord > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Naturpleje medvirker til at sikre høj naturkvalitet

Naturpleje er indgreb, der foretages, så områder kan udvikle sig i en ønsket retning. Naturpleje er ofte den eneste mulighed for at beskytte lysåbne naturtyper mod tilgroning og er derfor et vigtigt redskab til at sikre en høj naturkvalitet. Kommunerne og staten har pligt til at gennemføre naturpleje i egne naturområder, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Derudover kan Natura2000 planer pålægge kommunerne konkrete opgaver på baggrund af veldefinerede mål. De konkrete aktiviteter kan eksempelvis være afgræsning, maskinelle og manuelle rydninger, afbrændinger og etablering / oprensning af vandhuller. Fredninger pålægger ikke lodsejere særlige forpligtelser, men flere fredningskendelser giver kommunen en ret til at gennemføre naturpleje, hvor det skønnes nødvendigt for at opretholde formålet med fredningen.

Langt størstedelen af Samsøs naturområder er privatejede. Staten ejer arealer på samlet ca. 300 ha i Natura2000 området Nordby Bakker. Samsø Kommune ejer kun ganske få naturområder, der er relevante i denne sammenhæng.

Oversigt over igangværende aktiviteter inden for naturpleje

 

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk