Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Naturkvalitetsplanlægning og naturpleje > Landbruget > Overflødiggjorte landbrugsbygninger > Veje og stier i landskabet > Kystnærhedszonen > Beskyttelse af drikkevandet > Badevand > Skovrejsningsområder > Skovrejsning uønsket > Spildevand > Internationale naturbeskyttelsesområder > Naturområder, mulige naturområder og potentielle økologiske forbindelser > Mål for vandløb og natur – Vand- og naturplaner > Naturgenopretning ved Besser made > Naturpleje på Nordøen og i Stavns Fjord > Befolkningsstruktur > Boliger og byggeri > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering Tillæg
 

Naturkvalitetsplanlægning og naturpleje

Naturkvalitet

Naturen er et stort aktiv for Samsø, både for fastboende og turister. Det unikke kystsceneri ved Stavns fjord og det øde græsland i Nordby bakker er gode eksempler på dette. Betydningen af disse to områder viser sig også i international målestok, idet begge områder er udpeget som EU-beskyttelsesområder (Natura 2000).

Samsø Kommune har i 2012 udarbejdet Natura 2000 handleplaner for Stavns fjord og Nordby bakker i forlængelse af de statslige Vand og naturplaner. Kommunalbestyrelsen ønsker i den forbindelse, at der i planperioden udarbejdes en samlet naturkvalitetsplan for naturområderne i kommunen, herunder også de mange mindre, men værdifulde områder, der ligger udenfor natura 2000 områderne (§3 beskyttet natur).

Kommunen anvender aktuelt de naturmålsætninger, der fremgår af den tidligere Regionsplan 2005. Kommunalbestyrelsen ønsker i planperioden, at udarbejde egne, opdaterede målsætninger og ser samtidig den kommende Naturkvalitetsplan som en lejlighed til at indarbejde den nye faglige standard for registrering og klassificering af naturområder som DMU under Aarhus Universitet har udarbejdet. Her arbejdes der med et såkaldt strukturindeks, som rangordner kvaliteten af naturen i fem klasser fremfor de tre, som Naturkvalitetsplanerne i amternes regionplaner fra 2005 er bygget op omkring.

Kommunalbestyrelsen ønsker som minimum at opretholde det nuværende ambitionsniveau for naturkvaliteten. 

 

Retningslinje for naturkvalitet:

 

Stk. 1. Heder, overdrev, enge, strandenge, moser og vandhuller, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, skal bevares. Naturindholdet skal øges gennem naturpleje og naturgenopretning.

 

Stk.2. Tilstanden i naturområder og vandhuller, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, må ikke ændres. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde indstille, at der gives dispensation til en ændring af et naturområdes nuværende tilstand.

 

A-målsatte områder (Særligt karakteristiske lokaliteter, lokaliteter med forekomst af sjældne dyr og planter, uberørt natur eller vigtige naturkorridorer):

 

Der gives normalt kun dispensation til indgreb, der understøtter kvaliteten af den pågældende naturtype. Kommunalbestyrelsen vil i nødvendigt omfang medvirke til at sikre naturtypen gennem plejeforanstaltninger og søge at kanalisere stats- og EU-midler til plejeforanstaltninger til sikring af naturtypen.

 

B-målsatte områder (Karakteristiske lokaliteter, der ikke er A-målsat eller naturområder, hvor der er gode muligheder for, at arealerne kan udvikle sig til karakteristiske og værdifulde naturtypelokaliteter):

 

Der vil kun i særlige tilfælde kunne gives tilladelse til mindre indgreb efter en konkret vurdering af indgrebets betydning for naturen. Kommunalbestyrelsen vil søge at kanalisere stats- og EU-midler til plejeforanstaltninger til sikring af naturtypen.

 

C-målsatte områder (Lokaliteter med beskedent naturindhold og med ringe mulighed for udvikling af karakteristisk og sammenhængende natur):

 

Der vil kun i særlige tilfælde kunne gives tilladelse til indgreb efter en konkret vurdering. Kommunalbestyrelsen vil kun i forbindelse med samlede naturgenopretningsprojekter kanalisere midler til disse områder.

 

Stk. 3. Målsætningsklasserne er et udtryk for, i hvilken udstrækning kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering vil være indstillet på at tillade ændring af et naturareals nuværende tilstand. Som generelt princip gælder, at det samlede areal af beskyttede naturtyper ikke må mindskes ved kommunalbestyrelsens administration af loven, men at naturarealerne tværtimod søges øget.

 

Kommunens målsætninger for beskyttede naturområder fremgår af kortbilag 1 vedr. naturbeskyttelse.

 

Naturpleje - og planlægning

Kommunalbestyrelsen ønsker at den biologiske mangfoldighed og de mange værdifulde naturområder på Samsø tildeles særlig opmærksomhed ved hjælp af naturpleje – og planlægning.  

En faglig og veltilrettelagt Naturkvalitetsplan, skal således udgøre en del af fundamentet for naturforvaltningens administrationsgrundlag og planen vil samtidig være af afgørende betydning for prioriteringen og tilrettelæggelsen af den praktiske naturpleje, der mange steder er nødvendig for at opretholde eller forbedre naturkvaliteten.

Planlægningen skal ske i dialog med relevante interesseorganisationer som landbrugets organisationer, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, samt turismeaktører og andre, der har interesser i naturens vilkår på Samsø. 

Kommunalbestyrelsen vil i den kommende planperiode arbejde for:
at sikre en sammenhængende naturpleje – og planlægning for Samsøs naturområder.
at sikre de eksisterende beskyttede naturområder og fremme skabelsen af nye.
at opretholde og hvor det er muligt forbedre naturkvaliteten af den beskyttede natur sikre fremme naturbevaring og biodiversitet gennem beskyttelse af økosystemer på tværs af den udpegede værdifulde natur.
at sikre at der er fokus på sammenhængende naturområder i planlægningen

 

 

Som en del af Kommuneplan 2013-25 gennemføres en naturkvalitetsplanlægning ved hjælp af:

  • udpegning, kortlægning og målsætning for kommunens beskyttede naturområder
  • udpegning og kortlægning af potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser
  • udarbejdelse af retningslinjer for kommunens naturområder herunder beskyttet natur
  • udarbejdelse af retningslinjer for prioritering af naturplejeindsatsen

 

Indtil kommunalbestyrelsen har udarbejdet nye målsætninger for de enkelte naturområder administreres naturområderne efter de nuværende retningslinjer og målsætninger, der er lavet på baggrund af den tidligere regionplan for Århus amt (2005).

 

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk