Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Naturkvalitetsplanlægning > Naturbeskyttelse > Særlige arter > Naturpleje > Potentiel natur og økologiske forbindelser > Grønt Danmarkskort > Landbruget > Overflødiggjorte landbrugsbygninger > Veje og stier i landskabet > Kystnærhedszonen > Beskyttelse af drikkevandet > Badevand > Skovrejsningsområder > Skovrejsning uønsket > Internationale naturbeskyttelsesområder > Mål for vandløb og natur > Naturgenopretning ved Besser made > Naturpleje på Nordøen og i Stavns Fjord > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Naturkvalitetsplanlægning

Naturkvalitet

Naturkvalitetsplanlægning er et redskab til at prioritere og forvalte naturarealer på baggrund af deres naturkvalitet. Naturkvalitetsplanlægningen kan derfor danne grundlag for en prioritering af den konkrete naturforvaltningsindsats, fx naturgenopretning, naturpleje og forvaltning af forskellige tilskudsordninger. Naturkvalitetsplanlægningen omfatter typisk naturområder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om generel beskyttelse af naturtyper – såkaldte § 3 områder. Derudover kan områder, der har potentiale til at blive værdifuld natur, indgå i planlægningen. I naturkvalitetsplanlægningen vil der ofte skulle prioriteres mellem indsatser. Her bør det have den højeste prioritet at beskytte den natur, det er vanskeligst at erstatte.

Eksempler på fokusområder, der kan bidrage til at opretholde eller forbedre naturkvaliteten:

·         Øge det samlede naturareal

·         Sikre områder med høj naturkvalitet

·         Sikre sjældne arter

·         Forbedre områder med lav naturkvalitet

·         Sammenbinde eksisterende naturområder

·         Indsats i områder med et særligt potentiale

·         Målrettet indsats i vandhuller eller andre naturtyper

·         Bekæmpelse af invasive arter og problemarter

Kommunalbestyrelsen ønsker, at den biologiske mangfoldighed og de mange værdifulde naturområder på Samsø tildeles særlig opmærksomhed ved hjælp af naturpleje – og planlægning. En faglig og veltilrettelagt Naturkvalitetsplan skal således udgøre en del af fundamentet for naturforvaltningens administrationsgrundlag, og planen vil samtidig være af afgørende betydning for prioriteringen og tilrettelæggelsen af den praktiske naturpleje, der mange steder er nødvendig for at opretholde eller forbedre naturkvaliteten. Planlægningen skal ske i dialog med relevante interesseorganisationer som landbrugets organisationer, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, samt turismeaktører og andre, der har interesser i naturens vilkår på Samsø. 

Kommunalbestyrelsen vil i den kommende planperiode arbejde for:
at sikre de eksisterende beskyttede naturområder og fremme skabelsen af nye
at opretholde eller forbedre naturkvaliteten og biodiversiteten
at sikre fokus på sammenhængende naturområder i planlægningen
at det samlede naturareal bevares eller øges
at der etableres økologiske forbindelser mellem eksisterende naturområder langs kysten og i lavtliggende arealer langs vandløb

Retningslinje for naturkvalitet:
stk. 1. Variation i landskabet ses som en kvalitet. Kommunen har særligt fokus på at bevare lysåbne naturtyper som enge, heder og overdrev.
stk. 2. Biodiversitet ses som en kvalitet. Naturpleje skal medvirke til at sikre et alsidigt plante- og dyreliv og at beskytte særligt sjældne og truede arter.
stk. 3. Autenticitet ses som en kvalitet. Det tillægges værdi, at en plante- eller dyreart er naturligt hjemmehørende, da oprindelige arter oftere indgår i komplekse samspil i naturen.
stk. 4. Gode adgangsforhold ses som en kvalitet.  Offentligheden bør derfor sikres gode muligheder for naturoplevelse og friluftsliv. Dette kan bl.a. ske gennem udbyggede og velholdte stiforløb, markinformation og naturvejledning.
stk. 5. Naturforvaltningen sker i samarbejde med lodsejere og andre interessenter.

 

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk