Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Naturkvalitetsplanlægning > Naturbeskyttelse > Særlige arter > Naturpleje > Potentiel natur og økologiske forbindelser > Grønt Danmarkskort > Landbruget > Overflødiggjorte landbrugsbygninger > Veje og stier i landskabet > Kystnærhedszonen > Beskyttelse af drikkevandet > Badevand > Skovrejsningsområder > Skovrejsning uønsket > Internationale naturbeskyttelsesområder > Mål for vandløb og natur > Naturgenopretning ved Besser made > Naturpleje på Nordøen og i Stavns Fjord > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Naturgenopretning ved Besser made

Kloakeringen af Tranebjerg, Langemark, Torup og Besser betyder, at der byder sig en chance for at ændre Sørenden fra et spildevandsteknisk anlæg til et egentligt vandløb. Sørenden har oprindeligt løbet til Stavns Fjord, men for at beskytte Stavns Fjord mod forurening med spildevand, er Sørendens vand siden 1976 pumpet til Kattegat via en havledning, der udmunder på 10 meters dybde syd for Stålhage.

Retableringen af Sørenden betyder også, at genskabelsen af Besser Made som et vådt engområde er rykket et skridt nærmere. Et sådant vådområde vil fremme den biologiske mangfoldighed med arter som for eksempel gæs, sangsvaner og viber, som er knyttet til ferske eng- og moseområder. Hvis Besser Made efterfølgende plejes ved græsning, høslet eller anden form for opfølgende pleje, kan næringsstofudledningen til havet blive mindsket. Hertil kommer, at der vil blive skabt endnu et attraktivt naturområde på øen.

Beskyttelse af ynglefugle og dyreliv vil i et sådant område få højeste prioritet, men der vil visse steder kunne åbnes mulighed for at tilgodese rekreative behov ved anlæggelse af stier og opholdssteder. Naturgenopretningen af Besser Made bliver en vigtig del af Samsø Kommunes indsats i forhold til Natura 2000-området Stavns Fjord.

I tilknytning til Besser Made vil Samsø Kommune undersøge, om det er muligt at skabe et sammenhængende naturforløb fra Tranebjerg til Stavns Fjord. Et muligt mindre naturgenopretningsprojekt i et sådant forløb er Tranebjerg Mose, der har potentiale til at blive et spændende bynært naturområde med evt. rekreative muligheder.

Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden:

  • arbejde for, at vandet i Sørenden bliver rent og fortsætte arbejdet med genetablering af Besser Made.
  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk