Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Naturkvalitetsplanlægning > Naturbeskyttelse > Særlige arter > Naturpleje > Potentiel natur og økologiske forbindelser > Grønt Danmarkskort > Landbruget > Overflødiggjorte landbrugsbygninger > Veje og stier i landskabet > Kystnærhedszonen > Beskyttelse af drikkevandet > Badevand > Skovrejsningsområder > Skovrejsning uønsket > Internationale naturbeskyttelsesområder > Mål for vandløb og natur > Naturgenopretning ved Besser made > Naturpleje på Nordøen og i Stavns Fjord > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Om naturbeskyttelse generelt

Beskyttelse af natur gennemføres på forskellige niveauer; lokalt, nationalt og internationalt.

·         På det lokale plan kan en fredning af et område medvirke til at beskytte visse naturtyper og dermed sikre gode levevilkår for en række arter. Ved status quo fredninger er formålet ofte, at området skal forblive i en særlig naturtilstand.

·         På det nationale plan er en række naturtyper beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens § 3. Det gælder fx vandhuller, enge, heder og overdrev. Disse naturtyper har til fælles, at de ofte er opstået som følge af tidligere tiders jordbrug, og at de alle er vigtige levesteder for et plante- og dyreliv, der er tilpasset netop denne naturtype. I dag indgår områderne ikke i samme udstrækning i driften, og som en følge heraf vil de ofte være truet af tilgroning. Til den nationale naturbeskyttelse hører også fredning af specifikke plante- og dyrearter. Fredningen omfatter bl.a. alle orkideer, padder og krybdyr. Fugle og pattedyr er fredede, med mindre der er fastsat en jagttid.

·        På det internationale plan har Danmark udpeget en række Natura2000 områder. I disse områder er der både fokus på beskyttelse af naturtyper og særligt truede arter. 

Naturbeskyttelse i Samsø Kommune

·         Ca. 1/5 af Samsøs areal er fredet. Største fredninger er landskaberne omkring Stavns Fjord og Nordby Bakker.

·         Der er registreret mellem 700 og 800 § 3-områder. Omkring halvdelen af disse er vandhuller.  § 3 registreringer tager altid afsæt i den øjeblikkelige tilstand. Det betyder, at der både kan opstå nye § 3-områder, og at ”gamle” kan udgå.

·         Der er udpeget to Natura2000 områder – Stavns Fjord og Nordby Bakker. Link til Natura2000 planerne og handleplanerne.

Kommunalbestyrelsen har målsat alle § 3 naturområder for herigennem at kunne prioritere og planlægge naturplejeindsatsen. De A-målsatte områder er: særligt karakteristiske lokaliteter, lokaliteter med forekomst af sjældne dyr og planter, uberørt natur eller vigtige naturkorridorer.

Målsætningen er fastlagt på baggrund af det danske biodiversitetskort. Lokaliteter i områder med en høj Bioscore (+7) er A-målsat. Herudover indgår tidligere A-målsatte områder (fra regionplanen) fortsat som A-målsatte, også selvom den aktuelle Bioscore er lavere. Begrundelsen herfor er, at disse områder ofte kan løftes ved en relativ beskeden indsats. B-målsatte områder omfatter alle § 3 områder, der ikke er A-målsatte.

Tilsyn med beskyttet natur skaber overblik

Kommunen ønsker at have størst muligt kendskab til arters udbredelse (særligt bilag IV-arter). Et solidt artskendskab opbygges gennem Naturstyrelsens- og kommunens eget overvågningsprogram og gennem dialog med grønne organisationer og borgere med en særlig viden.

Det er kommunens målsætning, at tilsyn med beskyttede naturtyper fremadrettet gennemføres i en 8-årig turnus.

Samsø Kommunes retningslinjer for naturbeskyttelse:
Stk. 1. Heder, overdrev, enge, strandenge, moser og vandhuller er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det medfører, at det ikke er tilladt at ændre på § 3 naturens tilstand uden kommunalbestyrelsens tilladelse.
Stk. 2. Der føres tilsyn med § 3 naturens tilstand og udvikling i en løbende turnus, således at alle § 3 områder gennemgås over en 8-årig periode. Naturkvaliteten og det samlede § 3 natur areal søges øget gennem naturpleje og naturgenopretningsprojekter.
Stk. 3. Der gives normalt kun tilladelse til indgreb, der understøtter naturkvaliteten af den enkelte naturtype og til indgreb, der ikke medfører en reduktion af det samlede § 3 natur areal.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen prioriterer de A-målsatte § 3 områder højst, og samarbejder med lodsejerne om at sikre og gerne forbedre områdernes naturkvalitet. Kommunes egne naturplejemidler anvendes fortrinsvis til den A-målsatte § 3 natur. Derudover arbejdes på, at der kanaliseres stats- og EU-midler til områdernes naturpleje.
Stk. 5. De B-målsatte § 3 områder har også stor betydning, og der samarbejdes med lodsejerne om at forbedre områdernes naturkvalitet, således at områderne udvikler sig i retning af de A-målsatte § 3 områder.
Stk. 6. Andre naturbeskyttede områder (Natura 2000 områder og fredninger) forvaltes i overensstemmelse med Natura 2000 planer og fredningsbekendtgørelser.

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk