Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Naturkvalitetsplanlægning og naturpleje > Landbruget > Overflødiggjorte landbrugsbygninger > Veje og stier i landskabet > Kystnærhedszonen > Beskyttelse af drikkevandet > Badevand > Skovrejsningsområder > Skovrejsning uønsket > Spildevand > Internationale naturbeskyttelsesområder > Naturområder, mulige naturområder og potentielle økologiske forbindelser > Mål for vandløb og natur – Vand- og naturplaner > Naturgenopretning ved Besser made > Naturpleje på Nordøen og i Stavns Fjord > Befolkningsstruktur > Boliger og byggeri > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering Tillæg
 

Mål for vandløb og natur – Vand- og naturplaner

Vandløbene på sydøen løber igennem Samsøs karakteristiske kultur- og landbrugslandskab. Vandløbenes funktion er hovedsageligt dræning af marker og lavbundsområder.

EU og Staten stiller med Vandplanerne krav om, at der skal skabes mere og bedre natur i og langs udpegede vandløb på sydøen.

Virkemidler, der peges på, er: fritlægning af rørlagte vandløb, skånsom vandløbsvedligeholdelse og udvidelse af dyrkningsfrie bræmmer. Samtidig skal

spildevandsudledningerne til vandløbene begrænses eller helt afskæres.

Samsø Kommune administrerer indsatsen i henhold til den statslige Vandplan 1.7 Aarhus Bugt. Der henvises i øvrigt til Naturstyrelsen hjemmeside -

www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/

 

En forbedret miljø– og naturkvalitet langs Samsøs vandløb åbner mulighed for, at der kan skabes et sammenhængene naturnetværk på sydøen. Et sådant netværk er først og fremmet til glæde for dyr og planter – biodiversiteten øges. På udvalgte steder kan der skabes adgang til den forbedrede natur til rekreative formål.

Udviklingen af naturkvaliteterne langs vandløbene kan kun ske i et bredt samarbejde mellem lodsejere, herunder landbrug og andre interessenter. Samsø Kommune vil tage initiativ til at få skabt frugtbart samarbejde mellem parterne for at få benyttelse og beskyttelse af vandløbene til at ”gå op”. Indsatsen vil være en del af den kommunale indsats i forhold til Statens vandplaner.

Samsø kommune vil arbejde for, at de kommende fastsatte mål for vandkvaliteten i vandløbene opnås inden 2015, hvor det er muligt.

Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden:

  • gå i dialog med lodsejerne ved øens vandløb om at etablere dyrkningsfrie bræmmer og selv arbejde hen imod en mere miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse.
  • tage initiativ til at skabe samarbejde mellem interessenter for at sikre beskyttelse af vandløbene.
  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk