Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Naturkvalitetsplanlægning > Naturbeskyttelse > Særlige arter > Naturpleje > Potentiel natur og økologiske forbindelser > Grønt Danmarkskort > Landbruget > Overflødiggjorte landbrugsbygninger > Veje og stier i landskabet > Kystnærhedszonen > Beskyttelse af drikkevandet > Badevand > Skovrejsningsområder > Skovrejsning uønsket > Internationale naturbeskyttelsesområder > Mål for vandløb og natur > Naturgenopretning ved Besser made > Naturpleje på Nordøen og i Stavns Fjord > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Mål for vandløb og natur

Vandløbene på sydøen løber igennem Samsøs karakteristiske kultur- og landbrugslandskab. Vandløbenes funktion er hovedsageligt dræning af marker og lavbundsområder.

Samsø Kommune vil arbejde for, at der skabes mere og bedre natur i og langs udpegede vandløb på sydøen.

Virkemidler, der peges på, er: fritlægning af rørlagte vandløb, skånsom vandløbsvedligeholdelse og udvidelse af dyrkningsfrie bræmmer. Samtidig skal spildevandsudledningerne til vandløbene begrænses eller helt afskæres.

Samsø Kommune administrerer også de specifikke indsatser i henhold til den statslige vandområdeplan for 1.7 Aarhus Bugt. Der henvises i øvrigt til Miljøstyrelsens hjemmeside -

http://svana.dk/vand/vandomraadeplaner/

 

En forbedret miljø– og naturkvalitet langs Samsøs vandløb åbner mulighed for, at der kan skabes et sammenhængene naturnetværk på sydøen. Et sådant netværk er først og fremmest til glæde for dyr og planter – biodiversiteten øges. På udvalgte steder kan der skabes adgang til den forbedrede natur til rekreative formål.

Udviklingen af naturkvaliteterne langs vandløbene kan kun ske i et bredt samarbejde mellem lodsejere, herunder landbrug og andre interessenter. Samsø Kommune vil tage initiativ til at få skabt frugtbart samarbejde mellem parterne for at få benyttelse og beskyttelse af vandløbene til at ”gå op”. Indsatsen vil være en del af den kommunale indsats i forhold til Statens vandområdeplaner.

Samsø kommune vil arbejde for, at vandkvaliteten i vandløbene forbedres i løbet af planperioden, hvor det er muligt.

Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden:

  • gå i dialog med lodsejerne ved øens vandløb om at etablere dyrkningsfrie bræmmer og selv arbejde hen imod en mere miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse.
  • tage initiativ til at skabe samarbejde mellem interessenter for at sikre beskyttelse af vandløbene.
  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk