Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Naturkvalitetsplanlægning > Naturbeskyttelse > Særlige arter > Naturpleje > Potentiel natur og økologiske forbindelser > Grønt Danmarkskort > Landbruget > Overflødiggjorte landbrugsbygninger > Veje og stier i landskabet > Kystnærhedszonen > Beskyttelse af drikkevandet > Badevand > Skovrejsningsområder > Skovrejsning uønsket > Internationale naturbeskyttelsesområder > Mål for vandløb og natur > Naturgenopretning ved Besser made > Naturpleje på Nordøen og i Stavns Fjord > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Landbruget

Samsø er en udpræget landbrugskommune med en stor produktion af grøntsager, kartofler og bær, men også traditionelle produkter som mælk og kød.

Samsøs landmænd har fortsat udviklingen og produktionen af landbrugsafgrøder af høj kvalitet. Ud over kartoflen er der kommet mange flere specialprodukter til, f.eks. jordbær og græskar, som er at finde i danske og udenlandske supermarkeder og specialforretninger.

Indtjeningen i landbruget har en stor betydning for øens samlede økonomi. Landbruget er desuden medvirkende til at opretholde gode færgeforbindelser, da landbrugsprodukter udgør en væsentlig del af godstransporten til og fra øen.

Retningslinje for jordbrugsområder:

Stk. 1. Jordbrugsarealer kan kun inddrages til ikke-jordbrugsmæssige formål, hvis arealerne har begrænset betydning for jordbruget eller, hvis en samlet vurdering viser, at den givne anvendelse mest hensigtsmæssigt kan placeres i et jordbrugsområde.

Ved udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse af arealer og bygninger skal der tages særligt hensyn til de jordbrugsmæssige interesser.

Stk. 2. Mængden af levende hegn og småbiotoper af værdi for det vilde dyre- og planteliv bør opretholdes og nye etableres, hvor det kan ske uden væsentlig gene for jordbrugsdriften.

Jordbrugsområderne omfatter landbrug, frilandsgartnerier og skove. Hovedparten udgøres af agerjord i omdrift, der dyrkes med ét-årige afgrøder.

 

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk