Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Naturkvalitetsplanlægning > Naturbeskyttelse > Særlige arter > Naturpleje > Potentiel natur og økologiske forbindelser > Grønt Danmarkskort > Landbruget > Overflødiggjorte landbrugsbygninger > Veje og stier i landskabet > Kystnærhedszonen > Beskyttelse af drikkevandet > Badevand > Skovrejsningsområder > Skovrejsning uønsket > Internationale naturbeskyttelsesområder > Mål for vandløb og natur > Naturgenopretning ved Besser made > Naturpleje på Nordøen og i Stavns Fjord > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Kystnærhedszonen

I Danmark er de åbne kystlandskaber attraktive i mange sammenhænge, og de er derfor under stadigt pres fra ønsker om kystnær placering af bebyggelse og anlæg. Det åbne kystlandskab kræver særlig opmærksomhed for at friholde det for bebyggelse og anlæg, der kan placeres længere inde i landet. På den anden side skal det sikres, at der i kommuneplanen er velegnede lokaliteter, når et projekt skal finde en passende placering. I den henseende er Samsø i et særligt vanskeligt dilemma, da hele øen er placeret i kystnærhedszonen. De eksisterende udlæg og arealreservationer er således udtryk for et udviklingsbehov, og indragelse af disse arealer vil være i direkte modstrid med hensynet til denne udvikling og opretholdelse af lokalsamfundet. 

Kommuneplanrammerne og landzoneadministrationen er udgangspunktet for den fremtidige udvikling på Samsø. Arealerne forvaltes generelt restriktivt, og der gøres meget ud af at sikre en hensigstmæssig udnyttelse af de begrænsede arealressourcer på Samsø i en stadig afvejning af alle de forskellige interesser.

Retningslinje for kystnærhedszonen:

Der er kystnærhedszone på hele Samsø.

Stk. 1. Kystnærhedszonen skal som udgangspunkt friholdes for yderligere bebyggelse. Der må ikke udføres byggeri eller anlægsarbejder, der kan forringe kystens naturmæssige, landskabelige eller rekreative værdi.

Stk. 2. Der kan kun i konkrete tilfælde og efter særlig redegørelse med belysning af alternative lokaliseringsmuligheder inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der foreligger en særlig planlægningsmæssig og/eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Planlægningen skal sikre offentlighedens adgang til kysten.

Stk. 3. Der kan kun i ganske særlige tilfælde planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet eller særlig kystbeskyttelse. Undtaget er trafikhavneanlæg og andre overordnede infrastrukturanlæg.

 

Nedenstående kortbilag knytter sig til redegørelsen ovenfor og viser de områder, der friholdes for bebyggelse og sammenfaldende med strandbeskyttelseslinjen (Naturbeskyttelsesloven § 15).

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk