Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Naturkvalitetsplanlægning > Naturbeskyttelse > Særlige arter > Naturpleje > Potentiel natur og økologiske forbindelser > Grønt Danmarkskort > Landbruget > Overflødiggjorte landbrugsbygninger > Veje og stier i landskabet > Kystnærhedszonen > Beskyttelse af drikkevandet > Badevand > Skovrejsningsområder > Skovrejsning uønsket > Internationale naturbeskyttelsesområder > Mål for vandløb og natur > Naturgenopretning ved Besser made > Naturpleje på Nordøen og i Stavns Fjord > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Internationale naturbeskyttelsesområder

Der er to Natura 2000-områder på Samsø og rigtig mange andre naturområder. Endnu mangler der endelige udmeldinger fra EU og Staten om målsætningen for den indsats, der forventes af kommunerne med hensyn til naturbeskyttelse.

Ramsarkonventionen har til formål at sikre og forbedre beskyttelsen af vådområder af international betydning. Der lægges særlig vægt på vådområder som rastepladser for trækfugle. EF-fuglebeskyttelsesdirektivet har til formål at beskytte vilde fuglearters levesteder.

EU-habitatdirektivet har til formål at sikre beskyttelsen af naturtyper, samt dyre- og plantearter som i europæisk sammenhæng anses for truede. Dette gælder for hele landet og dermed også uden for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Staten har offentliggjort seksårige naturplaner med mål for naturtilstanden i de internationale naturbeskyttelsesområder – Natura 2000-områderne.

Med baggrund i naturplanerne har Samsø Kommune i 2012 udarbejdet handleplaner for en realisering af de statslige naturplaner.

På Samsø er den grønbrogede tudse almindeligt forekommende mange steder. Grønbroget Tudse figurerer på EUs habitatdirektiv, bilag I, over strengt beskyttede arter, og det er ifølge naturbeskyttelsesloven § 29a ikke tilladt forsætteligt at forstyrre arten med skadelig virkning for arten eller bestanden, ligesom artens yngle- eller rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges.

Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden:

  • sikre at hensynet til den grønbrogede tudse og øvrige Bilag IV arter implementeres i kommunens planlægning, således at der f.eks. ved lokalplanlægning sikres gunstige bevaringsmuligheder for de omfattede arter.

Retningslinje for internationale naturbeskyttelsesområder:

Områder for international naturbeskyttelse er vist på kort nr. 1.

Stk. 1. Inden for de udpegede natura 2000 områder skal den rekreative udnyttelse af vandfladen begrænses af hensyn til bilag IV arterne.

Stk. 2. Inden for de internationale naturbeskyttelsesområder må der ikke udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområder, planlægges nye større vejanlæg eller sideanlæg, planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg o.l., eller udlægges nye områder til råstofindvinding på land. I øvrigt må der ikke planlægges for eller administreres således, at der åbnes mulighed for byggeri, anlæg eller aktiviteter i og uden for de internationale naturbeskyttelsesområder, hvis denne påvirkning kan indebære forringelser af områdernes naturtyper og levesteder for de arter, som områderne er udpeget for, eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for samme.

Stk. 3. For Ramsarområder gælder, at tilladelser, dispensationer eller godkendelser skal administreres, så beskyttelsen af områderne fremmes.

Stk. 4. Uanset ovennævnte kan der dog planlægges for foranstaltninger, der vil medføre forbedringer af naturforholdene i områderne.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk