Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Naturkvalitetsplanlægning > Naturbeskyttelse > Særlige arter > Naturpleje > Potentiel natur og økologiske forbindelser > Grønt Danmarkskort > Landbruget > Overflødiggjorte landbrugsbygninger > Veje og stier i landskabet > Kystnærhedszonen > Beskyttelse af drikkevandet > Badevand > Skovrejsningsområder > Skovrejsning uønsket > Internationale naturbeskyttelsesområder > Mål for vandløb og natur > Naturgenopretning ved Besser made > Naturpleje på Nordøen og i Stavns Fjord > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Grønt Danmarkskort

I henhold til Naturplan Danmark og ændring af planloven juni 2017, skal kommunalbestyrelsen udpege eksisterende og potentielle naturområder, som skal indgå i et landsdækkende "Grønt Danmarkskort". Udpegningen skal på sigt

bidrage til at kommunen bedre kan prioritere naturindsatsen, og til at kommunen sammen med andre myndigheder, interesseorganisationer og private borgere arbejder for en mere målrettet naturindsats. Ifølge

planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 14 skal kommuneplanen indeholde retningslinjer og kort, der beskriver:

”varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne, som udgøres af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder eksisterende Natura 2000-områder på land og andre beskyttede

naturområder, samt økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser, og for prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort”.

Baggrunden for Grønt Danmarkskort er, at behovet for mere natur i Danmark og for bedre sammenhæng mellem naturområderne. Med mere og bedre sammenhængende natur sikres levesteder for dyr og planter, og gode muligheder for spredning mellem naturområderne.

Grønt Danmarkskort skal omfatte Natura 2000-områder på land. På Samsø drejer det sig om Nordby bakker, Nordby hede og de kystnære arealer omkring Stavns Fjord. Udpegningen af de øvrige eksisterende og potentielle naturområder sker efter 3 nationale kriterier i prioriteret rækkefølge:

  • eksisterende værdifulde naturområder uden for Natura 2000-områderne
  • nye naturområder, som kan udvide eller skabe sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder,

herunder i tilknytning til og mellem Natura 2000-områder

  • naturområder med synergieffekter med fx klimatilpasning, vandmiljø, skovrejsning og rekreation

 

Samsø Kommunes retningslinjer for planlægning for grønt Danmarkskort:

Stk. 1. Landdelen af Natura 2000 områderne Nordby Bakker og Stavns Fjord indgår i Grønt Danmarkskort sammen med eksisterende værdifuld natur udenfor Natura 2000 områderne (§ 3 natur og økologiske forbindelser).

Stk. 2. I Grønt Danmarkskort indgår desuden de udpegede potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser, der viser hvor der kan skabes sammenhæng mellem eksisterende naturområder.

Stk. 3. l Grønt Danmarkskort indgår områder, hvor en indsats for naturbeskyttelse eller naturgenopretning har synergieffekter. Det gælder f.eks. for Besser Made (Potentiel natur og klimasikring) og Golfbanen ved Besser (Økologisk forbindelse og rekreation).

Stk. 4. Samsø Kommune prioriterer Naturindsatsen inden for Grønt Danmarkskort højst i de A-målsatte § 3 områder højst, og samarbejder med lodsejerne om at sikre og gerne forbedre områdernes naturkvalitet. Kommunes egne naturplejemidler anvendes ligeledes fortrinsvis til den A-målsatte § 3 natur.

Stk. 5. Samsø Kommune tilstræber at det samlede Naturareal vokser gennem forskellige typer projekter - naturpleje, naturgenopretning, vådområdeprojekter og skovrejsning - gerne hvor det også giver gevinst for f.eks. klima, miljø, friluftsliv, turisme og sundhed. Intentionen er, at ny natur bliver skabt ved frivillighed og dialog med lodsejere.Stk. 6. Målsætninger og prioritering af Naturindsatser indenfor Grønt Danmarkskort er fastlagt på baggrund af det danske biodiversitetskort. Lokaliteter i områder med en høj Bioscore (+7) er A-målsat.

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk