Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Naturkvalitetsplanlægning > Naturbeskyttelse > Særlige arter > Naturpleje > Potentiel natur og økologiske forbindelser > Grønt Danmarkskort > Landbruget > Overflødiggjorte landbrugsbygninger > Veje og stier i landskabet > Kystnærhedszonen > Beskyttelse af drikkevandet > Badevand > Skovrejsningsområder > Skovrejsning uønsket > Internationale naturbeskyttelsesområder > Mål for vandløb og natur > Naturgenopretning ved Besser made > Naturpleje på Nordøen og i Stavns Fjord > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Beskyttelse af drikkevandet

Samsø er selvforsynende med drikkevand. En del af nedbøren, der falder på øen, ender i sidste ende i vandhanerne. Beskyttelsen af drikkevandet har derfor naturligt en høj prioritet.

I 2006 er der udarbejdet og vedtaget en indsatsplan for beskyttelse af drikkevandsmagasinet på nordøen. En tilsvarende plan er udarbejdet og vedtaget i december 2016. Indsatsplanerne beskriver aftalte opgaver for vandværker, lodsejere, kommune og Region Midtjylland, og indeholder bl.a. retningslinjer for myndighedernes administration.
Indsatsplanerne skal følges op af aktiviteter, der skal sikre grundvandet mod forurening.

Målet med indsatsplanen for Nordøen er bl.a. at nedbringe nitratudvaskningen fra rodzonen til 50 mg/liter. Indsatserne fra planen er f.eks. undersøgelser, jordfordeling og dyrkningsaftaler.

Indsatserne er forsinkede, men vil være gennemført inden udgangen af 2020.

Indsatsplanerne for drikkevandet på henholdsvis nord- og sydøen peger på, at der skal laves dyrkningsaftaler mellem vandværker og landmænd.

 

Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden:

  • arbejde for, at indsatsplanerne gennemføres og følges op med aktiviteter, der beskytter grundvandet,
  • gå aktivt ind i arbejdet med implementeringen af indsatsplanerne for drikkevandet,
  • fremme brugen af markvandingsreservoirer, hvor det er foreneligt med landskabs-, kultur- og naturværdier.
  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk