Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Struktur > Tranebjerg som kommunens bymidte > Lokalcentre > Landsbyerne > Ophævelse af bopælspligt i Onsbjerg og Tranebjerg > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Landsbyerne

Brundby, Mårup, Mårup Havn, Langøre, Sælvig og Kolby Kås består primært af blandede områder med boliger og mindre erhvervsfunktioner. Landsbyerne spiller også en vigtig rolle set i relation til turisme.

Landsbyerne Alstrup, Besser, Hårmark, Kolby, Langemark, Permelille, Pillemark, Tanderup, Toftebjerg, Torup, Ørby og Østerby er nogle af øens markante karaktertræk og dermed en historie helt for sig selv. Landsbyernes kvaliteter er især som bo- og levesteder i kraft af sammenhold, tryghed og overskuelighed. Nærheden til naturen og muligheden for en friere livsstil er andre kvaliteter.

Landsbyerne skal fortsat udvikles med disse muligheder og rammer. Kommunalbestyrelsen ønsker udover Mårup Havn ikke i denne planperiode at udlægge nye arealer omkring landsbyerne til byudvikling.

Retningslinje for bebyggelse i landzone:

Stk. 1. Ny bebyggelse og anlæg i landzone skal placeres og udformes under hensynstagen til omgivelserne. Bebyggelse i landsbyer skal normalt ske som udfyldende bebyggelse inden for den pågældende landsbys grænser.

Stk. 2. Der skal ved planlægning og administration af bebyggelse i landsbyer tages hensyn til det landbrug, der drives fra gårde i landsbyen

Retningslinjen danner grundlag for, at kommunen gennem landzonelokalplaner og enkeltsagsadministrationen påvirker placeringen og udformningen af nye bebyggelser og anlæg, så de tilpasses de omgivelser, de føjes til. Herunder at der i arkitektur og materialevalg tages hensyn til eksempelvis bevaringsværdige landsbymiljøer, stedlig byggeskik og områdets karakteristiske landskabstræk.

Udfyldning mellem bestående bebyggelse skal undgås, hvor andre beskyttelsesinteresser taler for at friholde arealerne, eksempelvis for at friholde naturområder eller kulturhistorisk betydende grønninger og tofter.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk