Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Befolkning > Struktur > Tranebjerg som kommunens bymidte > Lokalcentre > Landsbyerne > Ophævelse af bopælspligt i Onsbjerg og Tranebjerg > Boliger og byggeri > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering Tillæg
 

Landsbyerne

Brundby, Mårup, Mårup Havn, Langøre, Sælvig og Kolby-Kås består primært af blandede områder med boliger og mindre erhvervsfunktioner. Landsbyerne spiller også en vigtig rolle set i relation til turisme. Sælvig og Kolby-Kås er begge havnebyer, hvor bymiljøet bærer tydeligt præg af færgetrafikken til Jylland og Sjælland. Der er desuden lystbådehavne i Kolby-Kås, Langøre, og Mårup Havn.

En forening på Samsø arbejder sammen med en gruppe investorer på at lave en ny hurtigrute mellem Mårup Havn og Aarhus havn.
Kommunalbestyrelsen ønsker derfor at udlægge et areal til havnerelaterede formål ved Mårup Havn til parkering og servicering af en personfærge til gående passagerer.
En hurtigrute til Aarhus vil åbne muligheder for pendling til danmarks næststørste by. For at tiltrække pendlere ønsker Kommunalbestyrelsen, at udlægge et trafiknnært boligområde til helårsboliger bag de eksisterende boliger på Mårup Havn. Der eksisterer i dag ikke ledige udstykningsmuligheder til helårsbeboelse på Nordøen.

Landsbyerne Alstrup, Besser, Hårmark, Kolby, Langemark, Permelille, Pillemark, Tanderup, Toftebjerg, Torup, Ørby og Østerby er nogle af øens markante karaktertræk og dermed en historie helt for sig selv. Landsbyernes kvaliteter er især som bo- og levesteder i kraft af sammenhold, tryghed og overskuelighed. Nærheden til naturen og muligheden for en friere livsstil er andre kvaliteter.

Landsbyerne skal fortsat udvikles med disse muligheder og rammer. Kommunalbestyrelsen ønsker udover Mårup Havn ikke i denne planperiode at udlægge nye arealer omkring landsbyerne til byudvikling.

Retningslinje for bebyggelse i landzone:

Stk. 1. Ny bebyggelse og anlæg i landzone skal placeres og udformes under hensyntagen til omgivelserne. Bebyggelse i landsbyer skal normalt ske som udfyldende bebyggelse inden for den pågældende landsbys grænser.

Stk. 2. Der skal ved planlægning og administration af bebyggelse i landsbyer tages hensyn til det landbrug, som drives fra gårde i landsbyen

Retningslinjen danner grundlag for, at kommunen gennem landzonelokalplaner og enkeltsagsadministrationen påvirker placeringen og udformningen af nye bebyggelser og anlæg, så de tilpasses de omgivelser, de føjes til. Herunder, at der i arkitektur og materialevalg tages hensyn til eksempelvis bevaringsværdige landsbymiljøer, stedlig byggeskik og områdets karakteristiske landskabstræk.

Udfyldning mellem bestående bebyggelse skal undgås, hvor andre beskyttelsesinteresser taler for at friholde arealerne, eksempelvis for at friholde naturområder eller kulturhistorisk betydende grønninger og tofter.

Gade krum med huse.JPG

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk