Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Vedtaget
 

112 Samsø Biogas

Vedtaget

Plannavn Samsø Biogas 
Plannummer 112 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Zonestatus Landzone 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 60% 
Bebyggelsesprocent af Området som helhed 
Max. rumfang m3 pr. m2 3 m³ pr. m² 
Max. bygningshøjde 25 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Lokalplanområdet udlægges til teknisk anlæg i form af et biogasanlæg med tilknyttende bygninger, tanke, samt andre faciliteter. Der søges midler til muligheden for etablering af et besøgscenter, som ville kunne fremme turisme og formidling af cirkulær økonomi. 
Områdets anvendelse Inden for anlægget skal der som helhed etableres randvolde som tager højde for uheld og evt. tankbrud på selve biogasanlægget ved at anlægge tilstrækkelig jordvold omkring tankene/anlægget. Et tankbrud kan derved opsuges og uskadeliggøres. Recipienten for et brud på biogasanlæggets tanke vil potentielt være den rørlagte Vestre Kanal, men med randvolde og forsinkelsesbassin forventes der ikke at være effekter. 
Bebyggelsens omfang Anlægget placeres i et lavt beliggende landbrugsområde (kote 11-18) omgivet af bakker til tre sider og en rørlagt bæk/grøft mod syd/sydøst. Egnen er præget af landsbyer, spredte gårde og småbebyggelser og ligger tæt op af Trolleborg – et tidligere andelsmejeri, som i dag huser Samsø Syltefabrik. Ved den endelig udformning, er det væsentligt at placere de enkelte delanlæg således, at den interne pumpning så vidt muligt minimeres. Udformningen skal tage hensyn til afstanden mellem anlæggets tanke, tilkørsel og aflæsning, så dette kan ske smidigt. Ligeledes skal anlægget placeres, så det visuelt indgår i landskabet, med dets åbne land mod syd, og det bakkede terræn. 
Opholdsarealer Beplantningen i lokalplansområdet vil afhænge af beslutningen om at sløre eller fremhæve anlægget. Beplantningsplan skal udarbejdes samtidig med ansøgning om byggetilladelse. Beplantningen skal tage hensyntagen til nødvendige oversigtsarealer efter gældende vejregler. Hele anlægget udformes, indrettes og drives med henblik på at forebygge uheld og uregelmæssig drift, samt at sikre, at disse kan håndteres, såfremt de opstår. Afværgeforanstaltninger i denne forbindelse, er • Arealer til opbevaring af biomasser er befæstede med afledning til fortanke og dermed behandling i biogasanlægget, samt • en rand-/sikringsvold, der kan opsamle reaktortankens indhold, hvis der skulle forekomme et eventuelt brud på en af biogasreaktortankene. Herefter kan den opsamlede biomasse fra sikringsvolden pumpes op og køres tilbage til landmanden der har leveret rågyllen. 
Miljø Miljøklasse 5-7 Virksomheder og anlæg i denne miljøklasse er belastende for miljøet i forskellig grad. Derfor som hovedregel skal de placeres i industriområder, så der ønskes som minimum en afstand på 150-300 meter til nærmeste nabo mv. samt miljøbelastende virksomheder. Inden for den ovennævnte afstandszone, må der ikke etableres beboelse, institutioner og erhvervs virksomheder uden tilladelse fra Beredskabsstyrelsen. Der kan ikke forventes tilladelse til nogen form for byggeri inden for en zone på 50-100 meter fra produktionsanlæg og tankvolde. 
Trafik Primær adgang til lokalplansområdet sker via Trolleborgvej, som er vurderet til at kunne håndtere den øgede belastning. Trafikken forventes øget med 3,1 %. Tilslutning til Trolleborgvej udføres via en tilkørsel, denne tilkørsel etableres inden for lokalplansområdet. Belysningsplanen udarbejdes og godkendes af kommunen, inden udførsel. Parkering etableres så der er plads til gæster i evt. besøgscenter. 
Bemærkning til zonestatus Området er i dag landzone og fastholdes med samme zonestatus. 
Lokalplaner Lokalplan nr. 84 - Samsø Biogas 
Specifik anvendelse
 
Anvendelse specifik (Plansystem) Biogasanlæg 

 
Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk