Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen > Generelle rammer > Byvækst og byudvikling > Detailhandel > Tranebjerg > Handicaphensyn > Genopførelse efter brand > Fælles friarealer > Parkering > Parkeringsnormer > Landsbyer > Kulturværdier > Varmeforsyning > Energi > Ledningsanlæg > Trafik, veje og stier > Jordforurening > Landbrugsområder > Råstofområder > Skovrejsningsområder > Uønsket skov > Internationale beskyttelsesområder > Områder med særlig landskabelig værdi > Områder af særlig geologisk interesse > Vindmøller > Støjkrav > Nye veje og støj > Nye byområder og støj fra veje > Støj fra erhvervsområder > Støj fra vindmøller > Miljøklasser > Specifikke rammer for Samsø Kommune Bilag Miljøvurdering
 

Nye veje og støj

Det skal tilstræbes, at nye veje ikke påfører eksisterende og planlagt støjfølsom arealanvendelse (boliger, institutioner o.l.) et støjniveau på mere end 55 dB(A). For rekreative områder i det åbne land er grænseværdien 50 dB(A) og for kontorerhverv o.l. 60 dB(A).

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk