Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen > Generelle rammer > Byvækst og byudvikling > Detailhandel > Tranebjerg > Handicaphensyn > Genopførelse efter brand > Fælles friarealer > Parkering > Parkeringsnormer > Landsbyer > Kulturværdier > Varmeforsyning > Energi > Ledningsanlæg > Trafik, veje og stier > Jordforurening > Landbrugsområder > Råstofområder > Skovrejsningsområder > Uønsket skov > Internationale beskyttelsesområder > Områder med særlig landskabelig værdi > Områder af særlig geologisk interesse > Vindmøller > Støjkrav > Nye veje og støj > Nye byområder og støj fra veje > Støj fra erhvervsområder > Støj fra vindmøller > Miljøklasser > Specifikke rammer for Samsø Kommune Bilag Miljøvurdering
 

Nye byområder og støj fra veje

Der må som hovedregel ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse i områder, der er belastet af et støjniveau over 55 dB(A) fra eksisterende eller planlagt vejtrafik. For rekreative områder i det åbne land er den tilsvarende grænseværdi 50 dB(A) og for kontorer, erhverv o.l. i byområder 60 dB(A).

I eksisterende byområder med et støjniveau på mere end 55 dB(A) kan der opføres nye boliger eller etableres anden støjfølsom anvendelse, hvis det sikres, at generne fra støjen mindskes mest muligt, herunder at det indendørs støjniveau ikke overstiger 30 dB(A) at støjniveauet ved mindst én af facaderne på boligbebyggelsen og ved primære opholdsarealer ikke overstiger 55 dB(A).

Støjen skal om nødvendigt nedbringes ved hjælp af støjafskærmning (fx støjvold eller -skærm).

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk