Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen > Generelle rammer > Byvækst og byudvikling > Detailhandel > Tranebjerg > Handicaphensyn > Genopførelse efter brand > Fælles friarealer > Parkering > Parkeringsnormer > Landsbyer > Kulturværdier > Varmeforsyning > Energi > Ledningsanlæg > Trafik, veje og stier > Jordforurening > Landbrugsområder > Råstofområder > Skovrejsningsområder > Uønsket skov > Internationale beskyttelsesområder > Områder med særlig landskabelig værdi > Områder af særlig geologisk interesse > Vindmøller > Støjkrav > Nye veje og støj > Nye byområder og støj fra veje > Støj fra erhvervsområder > Støj fra vindmøller > Miljøklasser > Specifikke rammer for Samsø Kommune Bilag Miljøvurdering
 

Landsbyer

Byggeri i landsbyer skal ske ved »huludfyldning« inden for den eksisterende landsbybebyggelse eller inden for landsbyafgrænsningen.

Bevaring af landsbymiljøerne har en høj prioritet. Følgende vilkår skal derfor opfyldes ved nybyggeri og renovering i landsbyerne.

  • Bevaringsværdige bygninger skal søges bevaret og indgå i den helhed, som kulturmiljøet i landsbyen udgør. Byggeri, anlægsarbejde o.l. skal ske med hensyntagen til de kulturhistoriske værdier.
  • Bebyggelse og ombygninger skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med nabobygninger og landsbymiljøet som helhed.
  • Skiltning, beplantning, byudstyr mv. skal mht. udformning, materialevalg og placering tilpasses omgivelserne og de kulturhistoriske værdier.

Ved udarbejdelse af lokalplaner for landsbyer skal der tages hensyn til landbrug, der drives fra gårde i landsbyen.

Karakteristisk og bevaringsværdig landsbybebyggelse med tilhørende omgivelser og beplantning, samt bebyggelser af særlig arkitektonisk og kulturhistorisk værdi skal søges bevaret. Ved ny bebyggelse og anlæg skal der tages videst mulige hensyn til landsbyens kvaliteter. Udformning og placering af bygninger og anlæg bør medvirke til at videreføre karakteren af landsbymiljøet.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk