Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen > Generelle rammer > Byvækst og byudvikling > Detailhandel > Tranebjerg > Handicaphensyn > Genopførelse efter brand > Fælles friarealer > Parkering > Parkeringsnormer > Landsbyer > Kulturværdier > Varmeforsyning > Energi > Ledningsanlæg > Trafik, veje og stier > Jordforurening > Landbrugsområder > Råstofområder > Skovrejsningsområder > Uønsket skov > Internationale beskyttelsesområder > Områder med særlig landskabelig værdi > Områder af særlig geologisk interesse > Vindmøller > Støjkrav > Nye veje og støj > Nye byområder og støj fra veje > Støj fra erhvervsområder > Støj fra vindmøller > Miljøklasser > Specifikke rammer for Samsø Kommune Bilag Miljøvurdering
 

Kulturværdier

Inden for de udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer skal de kulturhistoriske værdier i videst muligt omfang beskyttes. Der må derfor normalt ikke nedrives eller opføres byggeri endvidere etableres anlæg, der ødelægger eller i væsentlig grad forstyrrer oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier. Fredede bygninger og bevaringsværdige bygninger fremgår af Kulturstyrelsens registrering af bevaringsværdige bygninger FBB, samt af de enkelte rammekort. En uddybende beskrivelse af kulturværdierne fremgår af bilag til kommuneplanen.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk