Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen > Generelle rammer > Byvækst og byudvikling > Detailhandel > Tranebjerg > Handicaphensyn > Genopførelse efter brand > Fælles friarealer > Parkering > Parkeringsnormer > Landsbyer > Kulturværdier > Varmeforsyning > Energi > Ledningsanlæg > Trafik, veje og stier > Jordforurening > Landbrugsområder > Råstofområder > Skovrejsningsområder > Uønsket skov > Internationale beskyttelsesområder > Områder med særlig landskabelig værdi > Områder af særlig geologisk interesse > Vindmøller > Støjkrav > Nye veje og støj > Nye byområder og støj fra veje > Støj fra erhvervsområder > Støj fra vindmøller > Miljøklasser > Specifikke rammer for Samsø Kommune Bilag Miljøvurdering
 

Byvækst og byudvikling

Arealudlæg til egentlig byvækst kan alene ske ved inddragelse af areal til byzone. Arealudlæg til begrænset byvækst kan alene ske indenfor landsbyafgrænsninger i de udpegede landsbyer.

Byvækst skal primært foregå i Tranebjerg. Der skal være mulighed for opførelse af boliger i Ballen indenfor de eksisterende planrammer.

Landsbyerne kan udvides i tilknytning til den eksisterende bebyggelse, når det kan indpasses i det eksisterende landsbymiljø.

Der må ikke opføres bebyggelse i det åbne land ud over hvad der kan tillades i forbindelse med drift af landbrugsejendomme. Det er et ønske at ubenyttede landbrugsejendomme tages i brug til andet formål indenfor reglerne herom.

Retningslinjer

 1. Der kan kun ske egentlig byudvikling i tilknytning Tranebjerg og Ballen.
 2. Arealer, der tages i anvendelse til byvækstformål, skal overføres til byzone, med mindre andet fremgår af kommuneplanens øvrige retningslinier.
 3. Udlægning af nye byzonearelaer kan ske i umiddelbar tilknytning til Tranebjerg og Ballen.
 4. Der kan kun ske udlæg af nye byzonearealer inden for de viste fremtidige byvækstområder eller byvækstretninger, hvis der kan dokumenteres et behov herfor. Dokumentationen skal indeholde en opgørelse over restrummeligheden inden for kommunen og af byggebehovet inden for planperioden, set i relation til den hidtidige udvikling. Det forudsættes som hovedregel, at den rummelighed, der findes i allerede udlagte byzonearealer så vidt muligt udnyttes, før der udlægges nye byzonearealer.
 5. Etablering af nye byområder skal ske i umiddelbar tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse (indefra og udefter).
 6. Der skal ved valg af konkrete byvækstområder tages hensyn til landbrugsejendommenes arronderingsforhold, således at der i videst mulige omfang undgås indgreb i en i forvejen hensigtsmæssig arrondering af landbrugsejendomme. Ved udlæg af nye byzonearealer skal der redegøres for afvejningen imellem byvækstinteresser og jordbrugsinteresser. Arealanvendelse til miljøfølsomme formål skal normalt respektere en afstand af 300 m til landbrugets driftsbygninger med henblik på at forebygge miljøkonflikter. For større husdyrbrug foretages en konkret vurdering af den nødvendige afstand. For relevante husdyrbrug skal der indregnes udviklingsmuligheder.
 7. Nye byområder skal anlægges sådan, at de i videst muligt omfang kan betjenes med fælles vandforsyning, fælles spildevandsafledning og kollektiv trafik, og således, at der er gode adgangsforhold til den kollektive trafiks stoppesteder, herunder at der etableres stiforbindelser i fornødent omfang. Det anbefales endvidere, at bredbåndsinfrastruktur kommer til at indgå som et naturligt forsyningselement på linie med kloakering, el og vand, og at kommunerne i øvrigt i forbindelse med egne gravearbejder nedlægger tomme rør til eventuel senere benyttelse for fiberfremføring.
 8. Ved udlæg af arealer til transportkrævende erhverv skal der lægges betydelig vægt på at lokalisere disse tæt på det overordnede og bæredygtige vejnet. 
 9. Udlæg af arealer til ny støjfølsom arealanvendelse, der ved lokalplanlægning skal overføres til byzone, skal ske i respekt af retningslinjerne for følgende emner: 
  - Støj fra virksomheder 
  - Støj fra rekreative anlæg 
  - Støj fra veje 
  - Støj fra flyvepladser 
  - Støj fra vindmøller 
  - Støj fra forsvarets anlæg 
  I forbindelse med kommuneplanlægningen skal det sikres, at der ikke er støjmæssige problemer forbundet hermed. Der skal derfor redegøres for de støjmæssige forhold ved udlæg af nye arealanvendelser.
 10. Tranebjerg skal fastholdes og udbygges som center for administration og sundhedsvæsen og som center for handel, erhverv og uddannelse.
  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk