Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering > Miljøvurdering af hovedstruktur > Miljøscreening af retningslinjer > Miljøscreening af rammer > Miljøscreening af ramme nr. 47-5123 > Miljøscreening af ramme nr. 11-3150 > Miljøscreening af ramme nr. 12-5123 > Miljøscreening af ramme nr. 6-3160 Tillæg
 

Miljøscreening af ramme nr. 6-3160

  

Screeningsresultat

Er planen omfattet af MVL ?
Fastlægger planen rammer for anlægstilladelser eller arealanvendelser?
[MVL §1,3, nr. 1]

Nej

 

 Ja

 

X

 

 Planen er 
 
omfattet af loven

 

 

 

Screeningsafgørelse i henhold til MVL §3

 Miljøvurdering
[udarbejdes hvis kryds her]

 
Påvirker planen et Natura 2000-område væsentligt?
[MVL § 3.1, nr. 2]

Nej

X

Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfatter planen projekter på lovens bilag 3/4?
[MVL §3,1, nr. 1 og 3]

 

 

Ja
X

Er der tale om mindre område på lokalt plan eller små ændringer i gældende plangrundlag?
[MVL §3,2] 

Ja
X
Nej

 

 

 

 

 

 

 

Nej
 

Vil planen kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet?
jf. screeningsskemaet
[MVL §3,1, nr. 3 og §3,2]

Nej

X

Ja

 

 

 


Planforslaget er omfattet af lovens bilag 3. Jævnfør screeningen vurderes det at planforslaget ikke har væsentlig påvirkning af de miljøparametre som indgår i screeningen.

Samlet vurderes det derfor, at planforslaget ikke er omfattet af Miljøvurderingslovens krav om udarbejdelse af miljøvurdering. 

Rammens indhold og formål

Den eksisterende kommuneplanramme nr. 6-3160 Ballen - Erhvervsområde, ændres fra erhvervsområde til byomdannelsesområde – dette åbner mulighed for at det eksisterende erhverv kan fortsætte samtidig med at området kan udvikles og udstykkes til f.eks. boliger eller rekreative formål.

Materiale til rådighed for screeningen

  • Kommuneplan 2009-2021 for Samsø Kommune
  • Miljøvurderingsloven

Høring af berørte myndigheder

Der foretages høring af screeningsresultat med beslutning om at der ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af planforslaget, jf. Miljøvurderingslovens § 4 stk. 3.

Følgende berørte myndigheder er hørt:
- Naturstyrelsen, Aarhus

 

Screenings-(scopings)skema

 

Skemaet sammenfatter overblik over planens påvirkning efter kriterierne i lovens bilag 1/2. 

 


KLIMA

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

CO2 udledning

 

X

 

Inden for planområdet gives der mulighed for at etablere anlæg til vedvarende energi. Dette vurderes kun i mindre omfang at kunne reducere CO2-udledningen fra forbrug af konventionelt produceret energi.

Energiforbrug

 

X

 

Planforslaget vurderes ikke at påvirke  energiforbrug til transport væsentligt.

Tilpasningsbehov

X

 

 

Ikke relevant


RESSOURCER

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Råstoffer

X

 

 

Ikke relevant

Vandforbrug

X

 

 

Ikke relevant

Affald, herunder byggeaffald, jord, farligt affald mv

X

 

 

Ikke relevant

Arealressourcen (anvendelse / arealforbrug)

X  

 

Rammen udvides ikke


VAND

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Udledning af spildevand

 

X 

 

Reguleres ift. Samsø Kommunes spildevandsplan.

Overfladevand (evt. påvirkning af hav, vandløb og vådområder)

X

 

 

Ændres ikke i forhold til gældende planlægning. Planforslaget regulerer ikke afledning af overfladevand. Det forudsættes - jf. ovenfor at regnvand nedsives lokalt.

Grundvandsforhold, herunder drikkevandsinteresser og risiko for forurening og nedsivning

 X 

 

 

 

Sydøst for rammeområdet er der registreret 2 vandværksboringer. Det vurderes at rammeændringen ikke vil få indflydelse på boringerne.


JORD

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning 

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger 

Eksisterende jordforurening

X

 

 

Der ikke registreret forurening i henhold til Jordforureningsloven inden for rammeområdet.

Risiko for forurening

X

 

 

Områdets anvendelse til byomdannelse vurderes ikke at medføre en øget risiko for forurening.


LUFT

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Luftforurening, herunder støv og lugt

 

 

Ikke relevant

Emissioner (partikler mv)

X

 

 

Ikke relevant

Diffuse kilder

X

 

 

Ikke relevant

 

 

 


STØJ OG VIBRATIONER

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Støj fra omgivelser

X

 

 

Området grænser op til Strandvejen som ikke væsentlig trafikeret.

Støj på omgivelser

  

 X

 

Rammeændringen forventes at have en positiv effekt på støjniveauet i området.

Vibrationer / komfort

X

 

 

 Ikke relevant


TRAFIK

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Trafikale konsekvenser i området (tilgængelighed, belastning & fremkommelighed)

X 

 

 

Det vuderes ikke, at der vil være en mertrafik til og fra området.

Trafikale konsekvenser på omgivelserne

X

 

 

Der kan forekomme støj som følge af personbiltrafikken til og fra området. I planen stilles krav om, at Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for støj fra erhverv (herunder affødt trafikstøj) skal overholdes.

Trafiksikkerhed

X 

 

 

Ikke relevant

Kollektiv transport

X

 

 

Ikke relevant


NATUR

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Natura 2000 områder

X

 

 

Ikke relevant

Truede arter (Bilag 4-arter)

X

 

 

Der er ikke kendskab til sjældne eller beskyttede arter inden for rammeområdet.

§3-arealer (beskyttede naturtyper)

X

 

 

Mod Nord ligger en naturbeskyttet eng samt to beskyttede søer. Det vurderes sammenfattende, at de nævnte arealer ikke påvirkes af rammeændringen.

Skovarealer

X

 

 

Ikke relevant

Flora og fauna

X

 

 

Der er ikke kendskab til sjældne eller beskyttede arter inden for rammeområdet.

Spredningskorridorer

X

 

 

Der er ikke kendskab til at området skulle fungere som spredningskorridor. Området er i forvejen bebygget og på det grundlag vurderes det ikke at være tilfældet.

Lavbundsarealer

X

 

 

Der findes ikke lavbundsarealer inden for området.


LANDSKAB

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Fredede arealer (fredningssager og klitfredninger)

X

 

 

Der er ingen arealfredninger i området.

Bygge- og beskyttelseslinjer NbL §15-19 (strand-, å-, sø-, skov-, kirke- og fortidsmindelinje)

 X   

 

Ikke relevant

Landskabelig værdi og overordnet landskabsstruktur

X

 

 

Ikke relevant

Bynær natur og rekreative områder

X

 

 

Ikke relevant

Geologisk værdifulde områder

X

 

 

Ikke relevant

Kystnærhedszonen

X 

  

 

Området ligger inden for kystnærhedszonen, som er omfattet af Planlovens bestemmelser for kystområderne. Stort set hele Samsø Kommune ligger inden for kystnærhedszonen og mulighederne for planlægning udenfor zonen, er derfor meget begrænsede. Rammeændringen ændre ikke på mulighederne for bebyggelse ift. Panlovens bestemmelser.

Visuel påvirkning i øvrigt (landskab, bymiljø, terrænforhold mv)

 X

 

 

Det vurderes, at rammeudvidelsen ikke vil give
anledning til en visuel påvirkning af kystlandskabet.


KULTURARV OG KULTURMILJØER

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Beskyttede diger

X

 

 

Ikke relevant

Fredede og bevaringsværdige bygninger

X

 

 

Ikke relevant

Værdifulde kulturmiljøer /-områder

X

 

 

Ikke relevant

Kirkeindsigtsområder

X

 

 

Ikke relevant

Fortidsminder

X

 

 

Ikke relevant

Arkæologiske kulturminder

X

 

 

Ikke relevant


BEFOLKNING OG SAMFUND

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Erhvervsliv, herunder detailhandel (opland, omsætning, branchestrukturer)

X 

 

 

Ikke relevant

Materielle goder (off. servicefunktioner)

X

 

 

Ikke relevant

Sundhed (Friluftsliv og rekreative interesser)

X

 

 

Ikke relevant

Svage grupper/handicappede (tilgængelighed til fællesarealer, pladser og bygninger)

X

 

 

Ikke relevant

Sociale forhold

X

 

 

Ikke relevant

Utryghed/kriminalitet

X

 

 

Ikke relevant

Sikkerhed (giftpåvirkning, brand- og eksplosionsfare)

X

 

 

Ikke relevant

Vindforhold / turbulens

X

 

 

Ikke relevant

Skyggevirkninger/refleksion

X

 

 

Ikke relevant


MIDLERTIDIGE OG KUMMULATIVE EFFEKTER

 

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Midlertidige effekter - anlægsfase (støj, ressourcer, vibrationer, trafik mv)

 

X

 

Det vurderes at der vil være en mindre påvirkning i forhold til støj i forbindelse med anlægsfasen.

Kumulative effekter - af flere emner eller flere områder (etaper el. tilstødende områder)

X

 

 

Der vurderes ikke at være væsentlige kumulative effekter.

 

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk