Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering > Miljøvurdering af hovedstruktur > Miljøscreening af retningslinjer > Miljøscreening af rammer > Miljøscreening af ramme nr. 109-2140
 

Miljøscreening af ramme nr. 109-2140

  

Screeningsresultat

Er planen omfattet af MVL ?
Fastlægger planen rammer for anlægstilladelser eller arealanvendelser?
[MVL §1,3, nr. 1]

Nej

 

 Ja

 

X

 

 Planen er 
 
omfattet af loven

 

 

 

Screeningsafgørelse i henhold til MVL §3

 Miljøvurdering
[udarbejdes hvis kryds her]

 
Påvirker planen et Natura 2000-område væsentligt?
[MVL § 3.1, nr. 2]

Nej

X

Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfatter planen projekter på lovens bilag 3/4?
[MVL §3,1, nr. 1 og 3]

 

 

Ja
 

Er der tale om mindre område på lokalt plan eller små ændringer i gældende plangrundlag?
[MVL §3,2] 

Ja
 
Nej

 

 

 

 

 

 

 

Nej
 X

Vil planen kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet?
jf. screeningsskemaet
[MVL §3,1, nr. 3 og §3,2]

Nej

X

Ja

 

 

 


Planforslaget er ikke omfattet af lovens bilag 3 eller 4. Jævnfør screeningen vurderes det at planforslaget ikke har væsentlig påvirkning af de miljøparametre som indgår i screeningen.

Samlet vurderes det derfor, at planforslaget ikke er omfattet af Miljøvurderingslovens krav om udarbejdelse af miljøvurdering. 

Rammens indhold og formål

Koncerthus og en enkelt beboelse samt rekreativt område
Koncerthuset kan rumme max. 250 gæster med tilhørende parkeringsfaciliteter.
Der etableres en landskabshave som rekreativt opholdssted for områdets gæster. 

Materiale til rådighed for screeningen

  • Kommuneplan 2009-2021 for Samsø Kommune
  • Miljøvurderingsloven

Høring af berørte myndigheder

Der foretages høring af screeningsresultat med beslutning om, at der ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af planforslaget, jf. Miljøvurderingslovens § 4 stk. 3.

Følgende berørte myndigheder er hørt:

Miljøstyrelsen

Erhvervsstyrelsen

Aarhus Kommune

Screenings-(scopings)skema 

Skemaet sammenfatter overblik over planens påvirkning efter kriterierne i lovens bilag 1/2.

 


KLIMA

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

CO2 udledning

 

X

 

Inden for planområdet gives der mulighed for at etablere anlæg til vedvarende energi. Dette vurderes kun i mindre omfang at kunne reducere CO2-udledningen fra forbrug af konventionelt produceret energi.

Energiforbrug

 

X

 

Planforslaget vurderes ikke at påvirke  energiforbrug til transport væsentligt.

Tilpasningsbehov

X

 

 

Ikke relevant


RESSOURCER

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Råstoffer

X

 

 

Ikke relevant

Vandforbrug

X

 

 

Ikke relevant

Affald, herunder byggeaffald, jord, farligt affald mv

X

 

 

Ikke relevant

Arealressourcen (anvendelse / arealforbrug)

 

 X

 

Udlægning af planrammen får den betydning, når området lokalplanlægges og udstykkes, at ca. 3,5 ha landbrugsjord inddrages.


VAND

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Udledning af spildevand

 

X 

 

Reguleres ift. Samsø Kommunes spildevandsplan.

Overfladevand (evt. påvirkning af hav, vandløb og vådområder)

X

 

 

Ændres ikke i forhold til gældende planlægning. Planforslaget regulerer ikke afledning af overfladevand. Det forudsættes - jf. ovenfor, at regnvand nedsives lokalt.

Grundvandsforhold, herunder drikkevandsinteresser og risiko for forurening og nedsivning

 X 

 

 

 

Sydøst for rammeområdet er der registreret 2 vandværksboringer. Det vurderes, at rammeændringen ikke vil få indflydelse på boringerne.


JORD

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning 

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger 

Eksisterende jordforurening

X

 

 

Der er ikke registreret forurening i henhold til Jordforureningsloven inden for rammeområdet.

Risiko for forurening

X

 

 

Områdets anvendelse til havneformål vurderes ikke at medføre en øget risiko for forurening.


LUFT

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Luftforurening, herunder støv og lugt

 

 

Ikke relevant

Emissioner (partikler mv)

X

 

 

Ikke relevant

Diffuse kilder

X

 

 

Ikke relevant


STØJ OG VIBRATIONER

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Støj fra omgivelser

X

 

 

Ikke relevant

Støj på omgivelser

 

 X 

 

Det vurderes, at rammen ikke vil ændre støjbilledet i væsentlig grad.

Vibrationer / komfort

X

 

 

Ikke relevant


TRAFIK

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Trafikale konsekvenser i området (tilgængelighed, belastning & fremkommelighed)

 

 X 

 

Områdets trafikbelastning vil ændres, men det vurderes ikke at være i væsentlig grad.

Trafikale konsekvenser på omgivelserne

 

 X

 

Rammeområdet vil kun i begrænset omfang få betydning for vejens øvrige trafik.

Trafiksikkerhed

X 

 

 

Ikke relevant

Kollektiv transport

X

 

 

Ikke relevant


NATUR

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Natura 2000 områder

X

 

 

Natura 2000 området Nordby Bakker ligger Nordvest for rammeområdet. Det vurderes, at området ikke påvirkes af udlæggelsen af rammen.

Truede arter (Bilag 4-arter)

X

 

 

Der er ikke kendskab til sjældne eller beskyttede arter inden for rammeområdet.

§3-arealer (beskyttede naturtyper)

X

 

 

Ikke relevant

Skovarealer

X

 

 

Ikke relevant

Flora og fauna

X

 

 

Der er ikke kendskab til sjældne eller beskyttede arter inden for rammeområdet.

Spredningskorridorer

X

 

 

Der er ikke kendskab til, at området skulle fungere som spredningskorridor. Arealerne indenfor rammen er landbrugsjord uden læhegn, og på det grundlag vurderes det ikke at være tilfældet.

Lavbundsarealer

X

 

 

Der findes ikke lavbundsarealer inden for området.


LANDSKAB

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Fredede arealer (fredningssager og klitfredninger)

X

 

 

Der er ingen arealfredninger i området.

Bygge- og beskyttelseslinjer NbL §15-19 (strand-, å-, sø-, skov-, kirke- og fortidsmindelinje)

X  

 

Ikke relevant

Landskabelig værdi og overordnet landskabsstruktur

 

 X

 

I kommuneplanen er området udlagt med særlige landskabsinteresser. Udpegningen vurderes ikke at få væsentlig indflydelse på området landskabelige værdier.

Bynær natur og rekreative områder

X

 

 

Ikke relevant

Geologisk værdifulde områder

X

 

 

Ikke relevant

Kystnærhedszonen

X 

  

 

Området ligger inden for kystnærhedszonen, som er omfattet af Planlovens bestemmelser for kystområderne. Hele Samsø Kommune ligger inden for kystnærhedszonen.

Visuel påvirkning i øvrigt (landskab, bymiljø, terrænforhold mv)

 X

 

 

Det vurderes, at rammeudvidelsen ikke vil give
anledning til en væsentlig påvirkning af landskabsbilledet.


KULTURARV OG KULTURMILJØER

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Beskyttede diger

X

 

 

Ikke relevant

Fredede og bevaringsværdige bygninger

X

 

 

Ikke relevant

Værdifulde kulturmiljøer /-områder

X

 

 

Ikke relevant

Kirkeindsigtsområder

 

 X

 

Rammeområdet ligger i udkanten af kirkeindsigtsområdet til Nordby Kirke. Det vurderes samlet, at udpegningen ikke vil påvirke indsigten til kirken i væsentlig grad.

Fortidsminder

X

 

 

Ikke relevant

Arkæologiske kulturminder

X

 

 

Ikke relevant


BEFOLKNING OG SAMFUND

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Erhvervsliv, herunder detailhandel (opland, omsætning, branchestrukturer)

X 

 

 

Ikke relevant

Materielle goder (off. servicefunktioner)

X

 

 

Ikke relevant

Sundhed (Friluftsliv og rekreative interesser)

 

 

Etablering af koncerthus med tilhørende landskabshave vil være af betydning for udviklingen af det musiske miljø på Samsø.

Svage grupper/handicappede (tilgængelighed til fællesarealer, pladser og bygninger)

X

 

 

Ikke relevant

Sociale forhold

X

 

 

Ikke relevant

Utryghed/kriminalitet

X

 

 

Ikke relevant

Sikkerhed (giftpåvirkning, brand- og eksplosionsfare)

X

 

 

Ikke relevant

Vindforhold / turbulens

X

 

 

Ikke relevant

Skyggevirkninger/refleksion

X

 

 

Ikke relevant


MIDLERTIDIGE OG KUMMULATIVE EFFEKTER

 

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Midlertidige effekter - anlægsfase (støj, ressourcer, vibrationer, trafik mv)

 

X

 

Det vurderes, at der vil være en mindre påvirkning i forhold til støj i forbindelse med anlægsfasen.

Kumulative effekter - af flere emner eller flere områder (etaper el. tilstødende områder)

X

 

 

Der vurderes ikke at være væsentlige kumulative effekter.

 

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk