Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen Bilag > Kortbilag > Kommuneplanrammer > Kirkeindsigtsområde > Muligt byvækstområde > Vindmøllerområder - udbygget > Perspektivområde for vindmøller > EF habitat områder > Kysttyper > Ramsarområde > Vandforsyningsboringer > P-pladser i forbindelse med vandreture > Regionale cykelruter > Naturarealer per naturkvalitetsplanen > Skovrejsningsområder - vedtaget > Camping > Oplande til fosforfoelsomme overfladevandsområder > Bevaringsværdige kulturmiljøer > Golfbaner > Skydebaner > Vandreture > Jordbrugsområder - skov > Lystfiskeri > Områder med begrænsede drikkevandsinteresser > Områder af særlig geologisk intetesse > Internationalt naturbeskyttelsesområder > Områder hvor skovtilplantning er uønsket > EF fugle beskyttelses områder > Rørlagte vandløb > Cykelstier - oversigt > Områder af særlig landskabelig interesse > Sommerhusområder > Beskyttet natur > Område med særlige drikkevandsinteresser > Naturområder > A målsat § 3 natur > B målsat § 3 natur > Boringsnært beskyttelsesområde > Fredede bygninger > Fremtidige masterplaceringer > Lavbundsområder > Naturpleje græsning afsluttet > Naturpleje hegning > Naturpleje potentielle nye indsatser > Område med almindelige drikkevandsinteresser > Naturpleje græsning aktuel > Naturpleje rydning > Potentiel natur > Naturpleje afbrænding > Naturpleje markinformation > Naturpleje slåning af stier > Naturpleje fortidsminder > Store husdyrbrug > Potentielle økologiske forbindelser > Økologiske forbindelser > Grønt Danmarkskort > Kulturværdier Miljøvurdering
 

Kortbilag

Start de interaktive kort

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk