Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Agenda 21
Baggrund Mindskelse af miljøbelastningen Fremme af en bæredygtig udvikling og byomdannelse Fremme af biologisk mangfoldighed Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet Fremme af tværfagligt samspil mellem beslutninger
 

Fremme af en bæredygtig udvikling og byomdannelse

Bæredygtig udvikling og byomdannelse ses af Kommunalbestyrelsen som en integreret del af udviklingsretningen for Samsø Kommune.

Lokalplan 75 er en temalokalplan, som sikrer at nybyggeri opføres som lavenergibyggeri efter det til enhver tid gældende bygningsreglement. Derved sikrer Samsø Kommune sig at energikravene til nybyggeri strammes i takt med at teknologi udvikler sig og bygningsreglementets krav skærpes. Det er Kommunalbestyrelsens ønske, at Samsø på denne måde er med til at fastholde sin position som frontløber på energiområdet og på den måde er med til at sætte standard og skubbe til udviklingen i en bæredygtig retning.

Mobilitet og tranport er et andet bæredygtigt fokuspunkt og her ønsker Kommunalbestyrelsen, at fremme af kollektiv transport og omlægning af biltrafikken til fossilfri drivmidler bliver prioriteret på tværs af planer og sagsbehandling.

Samsø Kommune ønsker således at fremme en fleksibel og bæredygtig mobilitet såvel for borgere som for besøgende. Både til samt på Samsø er mobilitet vigtig for at opnå et levende og dynamisk samfund. Samsøs rolle som grøn ø og målet om fossilfrihed allerede i 2030 skal gå i synergi med de mobilitets tiltag Samsø Kommune iværksætter.

Klimaforandringerne vil med tiden føre en stigende risiko for oversvømmelser med sig, dels i form af stigning af havvandsstanden og dels i form af ekstremregn. Her ønsker Kommunalbestyrelsen et fokus på klimatilpasning på tværs af lokalplaner, temaplaner og sektorplaner.

Mål:

  • At en bæredygtig udvikling fremmes gennem planlægning med indarbejdelse af byfortætning og CO2-reducerende tiltag
  • At klimatilpasning integreres på tværs af planlægning og administrativ praksis
  • At Samsøs vedvarende energikilder bruges til færgesejlads og busdrift.
  • Øget fleksibilitet og øget brug af vedvarende energikilder i transportsektoren.
  

Status

Forslag til Planstrategi og Agenda 21 strategi er endeligt vedtaget på møde i Samsø kommunalbestyrelse d. xxx. Planforslaget har været i offentlig høring fra d. xxx.

Links:

  • Læs om Energiakademiet, som Samsø Kommune samarbejder med for at skabe en bæredygtig udvikling på energiområdet
  • Se lokalplanen, der fastlægger Samsø Kommunes energikrav til nybyggeri
  • I Planstrategien peges der på byfortætning som en del af Masterplanen for Ballen

Hvad er Agenda 21?

Agenda 21 betyder dagsorden for udvikling i det 21. århundrede. Begrebet er lanceret i FN-regi for at sikre fremtidige generationer samme muligheder for livskvalitet som de nuværende gennem miljømæssig ansvarlighed og demokrati - se. Få uddybende forklaring af FN eller  Øko-net.  


  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk