Fremme af biologisk mangfoldighed

Kommunalbestyrelsen ønsker at Samsøs biologiske mangfoldighed opretholdes. Handleplaner for øens EU-beskyttelsesområder, naturkvalitetsplanlægning samt fokus på naturens betingelser i planlægning og forvaltning er eksempler på udmøntningen af dette ønske.

I Samsø Kommunes planlægning og forvaltning tages der allerede tværfaglige hensyn til den biologiske mangfoldighed gennem eksempelvis konsekvens-screening for Bilag IV- arter.

Udenfor de EU-beskyttede områder rummer Samsø også natur, der fungerer som værdifulde levesteder for flora og fauna. Naturtyper som strandenge og overdrev er beskyttet iflg. Naturbeskyttelsesloven, mens andre er udpeget i kommuneplanen. Kommunalbestyrelsen ønsker at gennemføre naturkvalitetsplanlægning med kortlægning, målsætning og nyudpegning, og hvor det er nødvendigt besigtigelse af eksempelvis moser og heder. Et centralt element i naturkvaliteten er netop naturens evne til at huse flora og fauna.

Invasive plantearter som Bjørneklo og Rynket Rose skal bekæmpes i det omfang, at de er en trussel mod et mangfoldigt planteliv på øen. Hvor invasive dyrearter breder sig skal der tages forholdsregler til at bekæmpe dem.

Mål:

  • At Samsøs biologiske mangfoldighed opretholdes

 

  

Status

Forslag til Planstrategi og Agenda 21 strategi er endeligt vedtaget på møde i Samsø kommunalbestyrelse d. xxx. Planforslaget har været i offentlig høring fra d. xxx.

Links:

Hvad er Agenda 21?

Agenda 21 betyder dagsorden for udvikling i det 21. århundrede. Begrebet er lanceret i FN-regi for at sikre fremtidige generationer samme muligheder for livskvalitet som de nuværende gennem miljømæssig ansvarlighed og demokrati - se. Få uddybende forklaring af FN eller  Øko-net.