Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Agenda 21
Baggrund Mindskelse af miljøbelastningen Fremme af en bæredygtig udvikling og byomdannelse Fremme af biologisk mangfoldighed Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet Fremme af tværfagligt samspil mellem beslutninger
 

Fremme af biologisk mangfoldighed

Kommunalbestyrelsen ønsker at Samsøs biologiske mangfoldighed opretholdes. Handleplaner for øens EU-beskyttelsesområder, naturkvalitetsplanlægning samt fokus på naturens betingelser i planlægning og forvaltning er eksempler på udmøntningen af dette ønske.

I Samsø Kommunes planlægning og forvaltning tages der allerede tværfaglige hensyn til den biologiske mangfoldighed gennem eksempelvis konsekvens-screening for Bilag IV- arter.

Udenfor de EU-beskyttede områder rummer Samsø også natur, der fungerer som værdifulde levesteder for flora og fauna. Naturtyper som strandenge og overdrev er beskyttet iflg. Naturbeskyttelsesloven, mens andre er udpeget i kommuneplanen. Kommunalbestyrelsen ønsker at gennemføre naturkvalitetsplanlægning med kortlægning, målsætning og nyudpegning, og hvor det er nødvendigt besigtigelse af eksempelvis moser og heder. Et centralt element i naturkvaliteten er netop naturens evne til at huse flora og fauna.

Invasive plantearter som Bjørneklo og Rynket Rose skal bekæmpes i det omfang, at de er en trussel mod et mangfoldigt planteliv på øen. Hvor invasive dyrearter breder sig skal der tages forholdsregler til at bekæmpe dem.

Mål:

  • At Samsøs biologiske mangfoldighed opretholdes

 

  

Status

Forslag til Planstrategi og Agenda 21 strategi er endeligt vedtaget på møde i Samsø kommunalbestyrelse d. xxx. Planforslaget har været i offentlig høring fra d. xxx.

Links:

Hvad er Agenda 21?

Agenda 21 betyder dagsorden for udvikling i det 21. århundrede. Begrebet er lanceret i FN-regi for at sikre fremtidige generationer samme muligheder for livskvalitet som de nuværende gennem miljømæssig ansvarlighed og demokrati - se. Få uddybende forklaring af FN eller  Øko-net.  


  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk